【内容导读】唐朝的名将有不少,李靖就是其中一位。这位军事家一生可以说是战无不克,攻无不胜,在面对唐朝的重大边患突厥人,李靖也做到了用兵如神。那么他一生中最精彩的战役,面对东…

tángcháodemíngjiāngyǒushǎo,jìngjiùshìzhōngwèi zhèwèijun1shìjiāshēngshuōshìzhàn,gōngshèng,zàimiànduìtángcháodezhòngbiānhuànjuérén,jìngzuòdàoleyòngbīngshén meshēngzhōngzuìjīngcǎidezhàn,miànduìdōngjuédeshùwànjun1,shìyòngbīngdene?

jìngzàixiāomièxióngjiāngnándenánliángzhèngquán,píngdìnggōngshídepànluànzhīhòu,yòuběizhēngdōngjué jìngshēngyòngbīngchūshénhuà,zuìwéijīngcǎishìzuìwéiwēizhèntiānxiàdejiùshìběishàngshǎoduō,bàidōngjuédeshùwànjun1 

<rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt><rb>家</rb><rt>jiā</rt><rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>靖</rb><rt>jìng</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>样</rb><rt>yàng</rt><rb>用</rb><rt>yòng</rt><rb>兵</rb><rt>bīng</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>神</rb><rt>shén</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>败</rb><rt>bài</rt><rb>东</rb><rt>dōng</rt><rb>突</rb><rt>tū</rt><rb>厥</rb><rt>jué</rt><rb>数</rb><rt>shù</rt><rb>万</rb><rt>wàn</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt>?

yīnwéiběifāngdejuéshìshíchángjìnfàntángběibiānjiè,nàodāngbǎixìngshìmínliáoshēng shìféngdōngjuénèishēngbiànluàn,kāishǐchūxiànpàndexiànxiàng,yuǎnzàizhǎngāndeshìmínjiēshòujiàn,bīngchūzhēngdōngjué,hángjun1zǒngguǎnshìbīngshàngshūjìng zhēnguānnián(gōngyuán630nián)dezhèngyuè,běifāngháishìhánfēnglínglièdeshíhòu,jìngzhīlǐngsānqiānjīngruìqīngzhíèyánglǐng yóutiānhēináolejiéhàndeshì,wéijìngduàngǎnjun1shēn,shēnhòuyǒutángcháojun1wéiyuán,suǒjīngshīdejiéhàn退tuìzài退tuì 

jìngjǐnbīngshén,háishànmóuluè jìngpàiqiǎnjiāndiéjiānlejiéhànxīnzhījiāndexìnrèn,dǎozhìdexīnqiántángyíngtóujiàng suíhòujìngxùngōngxiàdìngxiāng,jiǎohuòliàngzhòngpǐn tóngshíyóuyúnzhōngjìnjun1,tóngdōngjuédejun1duìzàibáidàojiāozhàn zǎochéngwéijīnggōngzhīniǎodejiéhàndexiāoyǒngjun1,bài jiǎoxiádejiéhàntōngguòhǎolái使shǐxiūyǎngshēng,shìtángtàizōngpàiqiǎn使shǐzhěānjiéhàn 

jiùzài使shǐchénjìnzhùdōngjuédeqiánfāngyíngshí,jun1gēnjìndejìngjiàngqiānzhàngjun1 hòuyòuyǐncángzàizhīzhōng,qiāoránjìnlejiéhàndeyíng dàidàojiéhànxiàntángjun1shí,ránláipáibīngzhènle,tángjun1měngchōngshàngzhǎnhuòjun1wànduōrén,jiéhànbèiqínhuò jiùdōngjuémièwáng,tángwángcháoběideyǐnhuàncóngxiāoshī 

jìngbīng

jìngshìtángchūdàizuìwéizhemíngdejun1shìjiā,jǐnliǎngyuèjiùxiàlexióngjiāngnándenánliángzhèngquán,ránhòupíngdìnggōngshípànluàn suíhòujìngyòujiànfēngzhuǎnběi,dōngjuéjiùchéngwéiwǎngshì,húnbèideluòhuāliúshuǐ zòngguānjìngyòngbīngshēng,zhàn,shínǎichángshèngjiāngjun1 wéntāoluèdejìngháigēnpíngshēngjīngyànxiěchūláizhūduōzhemíngdejun1shīlùnzhezuò,xiàng liùjun1jìng   yīn   zhàngjīng děngděng,zhīduōshùjīngshīchuánle 

<rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt><rb>家</rb><rt>jiā</rt><rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>靖</rb><rt>jìng</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>样</rb><rt>yàng</rt><rb>用</rb><rt>yòng</rt><rb>兵</rb><rt>bīng</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>神</rb><rt>shén</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>败</rb><rt>bài</rt><rb>东</rb><rt>dōng</rt><rb>突</rb><rt>tū</rt><rb>厥</rb><rt>jué</rt><rb>数</rb><rt>shù</rt><rb>万</rb><rt>wàn</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt>?

jìngdeyòngbīngzhīdàoshìjiànzàiqiánréndechǔshàng,yǒuledeshēnyuǎndejiànjiě zàiduìnèizhìjun1shàng,jìngjiānchíjiǎngfènmíng,jun1yánzhèng,érqiěqīnshū,yǒuèchéng jìngrènwéi,zhīyǒuyánmíngjun1dejun1duì,cáiyǒuchūdezhàndòu,cáinéngdàobǎixìngdezhīchí,cóngéryōngyǒuyuányuánduàndezhàngònggěi érjìngdejun1duìsuǒdàozhīchù,méiyǒuchùshìbèishāoshāqiǎngluěde 

zàiduìwàizuòzhànfāngmiàn,jìngshǐzhōngfènghángyīnshìdǎo,xúnshànyòudezhǔn yòngbīng,zhīyàonénggòukàndàozhōngdeshì,fènbiànqīngtiānshí  rénzhōngdeyōushìlièshì,jiùnéngyīnzhì,yīnshízhìzuòchūtàozhèngquèdefāngàn jìngrènwéizàishíhòudezhànchǎng,yàozhòngshìxíngsuǒdàodezuòyòng tǎngruòzuòzhànshuāngfāngdōuyōngyǒuyǒushì,meràngduìmiàn,shèmái tǎngruòdōushìdeduàn,yángzhuāng,dàidàofāngchūláizàizhōngshāchū érzàixiēshēnzhī,bīngjìn
xiēyīnànzhǎo,bīngjìnxiēliáokuòdài,cáishìbīngchōngshādeyōushì suǒjìngnénggòujīngzhǔnkàndàoměichùzhànzhēngzhìmìngdiǎn,gōng 

jìngshuōshìzhōngguóshǐshàngshǎoyǒunándemíngjiāng,tángwángcháozàidezhēngzhànxià,qiánwánchéngleshōubiānjiāngderèn,chénglehòushìjìngyǎngdeyīngxióng 

jìngyīnshān

yīnshānshìshēngzàizhēnguānnián(gōngyuán630nián)tángdōngjuézhījiāndechǎngjuédìngxìngdezhàn tángcháojun1duìzàibīngshàngshūjìngdedàilǐngxià,wéiyǎnxùnlezhùzhāzàiyīnshāndedōngjuéyíng,dǎozhìjiéhànbèishēngqín,dōngjuéjiùmièwáng zhèchǎngzhànjiào zuòyīnshānzhīzhàn ,chèsǎochútángcháokāiguóláiběiyóumíndeyǐnhuàn 

<rb>军</rb><rt>jun1</rt><rb>事</rb><rt>shì</rt><rb>家</rb><rt>jiā</rt><rb>李</rb><rt>lǐ</rt><rb>靖</rb><rt>jìng</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>样</rb><rt>yàng</rt><rb>用</rb><rt>yòng</rt><rb>兵</rb><rt>bīng</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>神</rb><rt>shén</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>败</rb><rt>bài</rt><rb>东</rb><rt>dōng</rt><rb>突</rb><rt>tū</rt><rb>厥</rb><rt>jué</rt><rb>数</rb><rt>shù</rt><rb>万</rb><rt>wàn</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>军</rb><rt>jun1</rt>?

tángcháojiànguóchūyīnwéibǎifèidàixìng,suǒjuédìngzànshíxiàngběideyóumínjué,zhèdǎozhìlejuéyòngbīngdechāngkuáng zhēnguānsānnián,dōngjuénèiránshēngnèiluàn,tángtàizōngyǎnjiànshídàole便biànmìnglìngjìngbīngchū zhēnguānniánniánchū,jìngjǐnsānqiānjīngruìbīngchènzhechénggōngledìngxiāng,chéng,jiéhànxiàngcǎoyuánshēnchù退tuì hòuyòuzàibáidàotóngdejun1duìxiàng,jiéhàndejun1duìbài nàizhīxiàhànmiànzhùzhāyīnshān,miànshīhuǎnbīngzhīxiàngtángqiú 

jìngjiāngjiù,wànjīngbīnggēnzài使shǐtuánhòumiàn,chènzhejiéhànfàngsōngzhīxià zàijìngyīnshānchùshí,ǒudōngjuédeqiānyíngzhàngdànshìbèifǎnyīngxùndejìngbìnghuò hòujìngpàidìngfāngdeèrbǎiqīngbīngyǐncángzàizhīzhōnggēnsuízài使shǐtuánhòumiàn,jìnjiéhàndeyíng dàidàodōngjuéxiànyǒuzhuībīngshíwéishíwǎn,dìngfāngshēngxiàèrbǎibīngxùnchōngshā,tángjun1yángqúnzhōngyǎodelángduōjiǔhuòquánshèng hòujìngjun1,juéjun1duìjīngméiyǒuháodeháishǒuzhīle,jiéhànbèishēngqín,xiàdōutóujiàng 

yīnshānzhànpíngdìngletángcháoduōniándeběibiānjiāngzhànluàn,wéitángcháohuángyángméilefān,tángjun1deshēngwàngkāishǐyángmíng 

九州娱乐网解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

推荐阅读

本周热门

日本广岛为什么会成为美国原子弹的首选城市?原因竟和中国有关?
因为丈夫带领的连队在战场上损失惨重,这位联队长夫人竟然被逼到自杀?
为什么希特勒又是屠杀犹太人又是鼓励战争却得到了德国民众的疯狂追随?
二战时美军的胸口为什么挂着两个手雷?难道不怕被狙击手打到连累整个队伍吗?
为什么军阀虽然混战但只要表示下野放权就不会被追杀?揭秘北洋时代的大佬风骨
七百里联营并非刘备兵败夷陵的真正原因
八路军哪场战斗90分钟打死180名日军官?
博聚网