【内容导读】花和尚鲁智深是家喻户晓的水浒名人,他慷慨仗义,古道热肠,弃前程而不顾义助金翠莲;他兄弟情深,义薄云天,舍性命而不要冒死救史进;他大智若愚,洞察世事,却富贵而不取…

huāshàngzhìshēnshìjiāxiǎodeshuǐmíngrén,kāngkǎizhàng,dàocháng,qiánchéngérzhùjīncuìliánxiōngqíngshēn,báoyúntiān,shěxìngmìngéryàomàojiùshǐjìnzhìruò,dòngcháshìshì,quèguìérchéngzhēn zhèyàngwèizài shuǐchuán zhōngjìnwánměiderénzuìzhōngzuìwéiyuánmǎndefāngshìkāilefēnràodechénshì, jīnfāngzhīshì dezhìhuìxiūchéngzhèngguǒ,zhōngyuánmǎn ránérpāokāixuánhuàndecǎi,zàizhìshēnjìnwánměidexièzhīzhōng,yáokànjiāngquèxiànlexiēxúnchángzhīchù,xiěchūláizhūjun1gòngyánzhī,tànqiúzhìshēndezhēnzhèngyīn 

shǒuxiān,qiěkànxiàzhìshēnyuándequánguòchéng:

qiěshuōzhìshēnsōngzàizhōngchùxiētīnghòu,kànjiànchéngwàijiāngshānxiù,jǐngfēicháng,xīnzhōnghuān shìyuèbáifēngqīng,shuǐtiāngòng,èrrénzhèngzàisēngfáng,shuìzhìbàn,tīngjiāngshàngcháoshēngléixiǎng zhìshēnshìguān西hàn,céngshěngzhèjiāngcháoxìn,zhīdàoshìzhànxiǎng,zéirénshēng,tiàojiānglái,lechánzhàng,zhe,便biànqiǎngchūlái zhòngsēngchīlejīng,dōuláiwèndào: shīwéi?gǎnchūchù? zhìshēndào: jiātīngzhànxiǎng,dàiyàochūshā  zhòngsēngdōuxiàojiāngláidào: shīcuòtīngle!shìzhànxiǎng,nǎishìqiántángjiāngcháoxìnxiǎng  zhìshēnjiànshuō,chīlejīng,wèndào: shī,zěnhuànzuòcháoxìnxiǎng? nèizhòngsēng,tuīkāichuāng,zhǐzhecháotóu,jiàozhìshēnkàn,shuōdào: zhècháoxìnliǎngfānlái,bìngwéishí jīncháoshìyuèshí,dāngsāngèngshícháolái yīnshīxìn,wèizhīcháoxìn  zhìshēnkànle,cóngxīnzhōngrán,pāizhǎngxiàodào: ǎnshīzhìzhēnzhǎnglǎo,céngzhǔjiāyán,dàoshì féngxiàérqín ,ǎnzàiwànsōnglínshā,huózhuōlexiàhóuchéng
 érzhí ,ǎnshēngqínfāngjīnzhèngyīngle tīngcháoéryuán,jiànxìnér ,ǎnxiǎngféngcháoxìn,dāngyuán zhòngshàng,ǎnjiāwèn,huànzuòyuán? nèizhòngsēngdào: shìchūjiārén,háishěngménzhōngyuán便biànshì? zhìshēnxiàodào: ránnǎihuànzuòyuán,jiājīndāngyuán fánǎnshāotǒngtānglái,jiā  nèizhòngsēng,dōuzhīdàoshuōshuǎ,yòujiànzhèbānxìng,gǎn,zhīhuàndàorénshāotānglái,zhìshēn huànleshēndesēng,便biànjiàoxiàjun1xiào: bàosònggōngmíngxiānfēng,láikànjiā  yòuwènnèizhòngsēngchùtǎozhǐ,xiělepiānsòng,tángshàngzhuōchán,dāngzhōngzuòle fénhǎoxiāng,fànglezhāngzhǐzàichánchuángshàng,diéliǎngzhījiǎo,zuǒjiǎozàiyòujiǎo,rántiānxìngténgkōng sònggōngmíngjiànbào,yǐnzhòngtóulǐngláikànshí,zhìshēnzuòzàichánshàngdòngle sòngyuē:

píngshēngxiūshànguǒ,zhīàishārénfànghuǒ dùnkāijīnshéng,zhèchěduànsuǒ !qiántángjiāngshàngcháoxìnlái,jīnfāngzhīshì 

<rb>水</rb><rt>shuǐ</rt><rb>浒</rb><rt>hǔ</rt><rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>鲁</rb><rt>lǔ</rt><rb>智</rb><rt>zhì</rt><rb>深</rb><rt>shēn</rt>:<rb>慷</rb><rt>kāng</rt><rb>慨</rb><rt>kǎi</rt><rb>仗</rb><rt>zhàng</rt><rb>义</rb><rt>yì</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>圆</rb><rt>yuán</rt><rb>寂</rb><rt>jì</rt>?

shūzhōngshénhuàdecǎiwéizhìshēnzhīxiāngshàngledàoliàngdejīnbiān,dànruòhuíguīdàoxiànshíshèhuì,zhìshēnzhī便biànbiànshuò,yúnzhòngzhòng jiēxiàláimen便biàntànjiūzhìshēnnéngdezhǒngyīn:

,bìng 

xīngěng nǎogěng nǎochūxuèdōushìgāozhìmìngxìngbìng,érzhìshēnshēnxíngpiānpàng,shìjiǔmìng,shànshídān,ròuwéizhǔ,shǔlèibìngdegāowēirénqún shìqián,zhìshēnzàishuìmèngzhōngránjīngxǐng,chǎn,zhèzhǒngjīngshéndejīngzhàrándelièyùndòng,zàochéngxuèbāndetuōluòsāi,shìyòuxīngěng nǎogěngdezhòngyàoyuányīn érshéténgbànjīnjìnhòudegāowēn,huìzàochéngshēnshuǐfèndejìnliúshī,使shǐxuèzhānchóuzēngjiā,jiāxīngěng nǎogěngdeshēng yīn,zhìshēnxīnxuèguǎnbìngdenéngxìngshìcúnzàide dàndāngshíqíngkuàngláikàn,zhìshēnshìzàiwéiqīng,zhuàngtàiliánghǎodeqíngkuàngxià,míngquèbiǎoledāngwǎnyuándeyuàn,bìngqiěxiěyǒuzuòwéiyánde,zhèzhǒngyǒuhuádeyuánbìngzhèngpèngqiǎoshēngzàidegàiyīnggāishìfēichángxiǎode,zhèjiùhǎotiàolóushāderén,bànkōngzhōngyòuránxīnzāngbìngyàng,zhèzhǒnggàishìcúnzàide,dànwēiwēi érqiěháiyīnggāimíngquèdeshì,zhìshēnshìzàitīngcháoxìnzhīshēng,dùn tīngcháoéryuán,jiànxìnér zhīhòu,cáilínshízuòchūyuánjuédìngde,érbìngfēishìgǎnjiàoshēnshì mìngzhìcháocáizuòchūjuédìngde chéngnǎishìsēngréndezuìgāojìngjiè,zhìshēnshìjuéduìhuìshénshèngdeshìqíng,zuòwéiyǎngàibìngzhèngdehuǎng,érqiězhìshēnguàndewéirén,huìwéiérshuōhuǎng suǒ,zhìshēnbìngdenéngxìngběnpáichú 


èr,shā

shāyòufènwéiliǎngzhǒngqíngkuàng,zhǒngshìmíng,zhìshēndeshēnshǒu,xiǎngyàozàijīngdòngpángréndeqíngkuàng,shénzhīguǐjiàochúdiàozhìshēn,kǒng shuǐchuán zhōngháiméiyǒurénnénggòuzuòdào shèngxiàdejiùzhīshìànhàile hángzhōucéngjīngshìfāngxīnjīngyíngdezhòngzhèn,jiānfāngdecáncúnshìpángēncuòjiē,zhànzhīhòushíháiwèinéngwánquánqīngchú,mendāngzhōnghěnyǒunéng便biànyǐnliùzhōng érqiěcóngfāngshífènchǒngxìngdeguóshīdèngyuánjiàoshìsēngrénláikàn,shàngzàifāngguózhōngdewèi,zhōngxīnzhuīsuífāngdesēngrényīnggāizàishǎoshù zhìshēnzuòwéishēngqínfāngzhīrén,ránbèifāngdǎngshìwéiyǎnzhōngdìng ròuzhōng,hènshāzhīérhòukuài,dànàiguānbīngdeqiángshìzhènzhìshēngāoqiángdeběnlǐng,zhígǎnqīngwàngdòng dāngmentīngzhìshēnyuánzhīyánshí,shídàozhèshìchúdiàozhìshēndeliáng,便biànchènshìzàizhìshēndechájiǔ,huòzhělíndetāngshuǐzhōngànshènyào,liúhénjiāngzhìshēnmóuhàixíngzhīzhōng zhìshēnduìzhōngdeyuánzhīyánshìshēnxìnde,kěndìnghuìjiānjuézhíháng,dànyǒunéngzuòdàotiānmíng,ránhòupāizheguāngtóuxiàodào: zhíniángzéi,yuánláishìjiācuòhuìle! dànruòyǒurénzàizhōngànzuòshǒujiǎo,mezhìshēnzhī便biànchéngletóuyuānàn fāngcándǎngyòngzhìshēndeyuánzhīyánchènzuòshǒujiǎoshìwánquányǒunéngde,érqiědāngshídeshījiǎnshùwèinéngjiǎnchūxiēshūdeyào,gèngkuàngdāngshírénmenzhèngchénjìnduìzhìshēnzuòhuàchéngdemángchóngbàizhīzhōng,wánquánhuìduìrènnéngdezhūchǎnshēngzhì xiōngshǒuyòngzhìshēndeyuánzhīyán,néngdàoshāzhìshēndede,yòunéng使shǐquánshēnér退tuì,wèiliǎng 

<rb>水</rb><rt>shuǐ</rt><rb>浒</rb><rt>hǔ</rt><rb>第</rb><rt>dì</rt><rb>一</rb><rt>yī</rt><rb>好</rb><rt>hǎo</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>鲁</rb><rt>lǔ</rt><rb>智</rb><rt>zhì</rt><rb>深</rb><rt>shēn</rt>:<rb>慷</rb><rt>kāng</rt><rb>慨</rb><rt>kǎi</rt><rb>仗</rb><rt>zhàng</rt><rb>义</rb><rt>yì</rt><rb>最</rb><rt>zuì</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>圆</rb><rt>yuán</rt><rb>寂</rb><rt>jì</rt>?

sān,shā

huāshàngzhìshēn宿xiǔhángzhōuliù,tīngjiāngshàngcháoshēngléixiǎng,wéizhànlèidòng,chǎn便biànyíng,bèipángrénzhù,fāngzhīnǎiqiántángjiāngcháoxìn wén cháoxìn èr,zhìshēnměngránxiǎngshīzhìzhēnzhǎnglǎolínbiéshíde féngxiàérqín,érzhí,tīngcháoéryuán,jiànxìnér ,xìnshīzhīyán shēnshòuzōngjiāohuàshēnchéngxiǎngyǐngxiǎngdezhìshēn,jìngránjiùwéigōngchéngyuánmǎnzhīdào,qiánchéngzhīzhìzuòhuà dāngshízhòngrénzhīwéizhìshēnshìyán,wéiyǒuzhìshēnběnrénxìnshìdàndàn,qiánchéngduì,biǎolezhījuéxīn yáokànjiāngdǎntuī,zhìshēnhěnyǒunéngxiàngxiáxiǎoshuōzhōngmiáoshùdeyàng,cǎiduànjīnglèidefānghuòshìshímǒuzhǒngyàoshāshēnwáng,shēnláizhuīqiúxiūhángdeyuánmǎn zhèzhǒngshěquèròushēnzhuīqiúchéngchéngshéndezhìgāojìngjiè,zàiduōzōngjiāozhōngdōucéngchūxiànguò,bèirènwéishìgōngyuánmǎndexiàngzhēng érqiězhèzhǒngyuánmǎnshìhěnjiǎngjiūshíde,cuòguòlemǒuyuán,hěnnéngyǒngyuǎndōudào shēnshòuwéiyǐngxiǎngdezhìshēn,yīnwéiqiánmiànde féngxiàérqín,érzhí èryándōubèiyìnzhèng,duìjiēxiàláide tīngcháoéryuán,jiànxìnér ránhuìshēnxìn zhìshēnshìmiànshàngshǒuqīngguījièzhīxiǎojiē,xīnzhōngquèdòngjīnghuázhīzhìdesēng,duìshìruòshénmíngdezhàohuànjiānxìn,ránhuìjiānjuézhíháng rénwéilesuǒxìndexìnniàn,zuòchūduōchāochūchángrénxiǎngxiàngdeshìqíng,gèngkuàngzhèjiànshìqíngzàikànláishìjiànzhìgāoshàngdeshì yáokànjiāngdiǎndōu怀huáizhìshēnshěshēng chéngdejuéjué,wéinéngquèdìngdeshìzhìshēnzhǒngfāngshìjiéshùledexìngmìng dànguǎnzěnmeshuō,zhìshēnwéiledexìnyǎngérshāchéngréndenéngxìngshìquèshícúnzàide gèngduōjīngcǎi,qǐngguānzhùyáokànjiāngdetiān:yáokànjiāng

zōngshàngsuǒshù,shízhízhuàngniándezhìshēnzhèngchángwángdenéngxìngběnwéilíng
bìngdenéngxìngcúnzài,dànyàotàiduōdeqiǎoxiàngpèi,gàirénzhíjiēshādenéngxìngběnméiyǒurénànsuàndenéngxìngjiào,yīngchāoguòle60%wéizhuīzhúxìnyǎngdezhìgāojìngjièérshíjiàn yuán denéngxìngjiào,guǒzàikǎodàozhìshēnzhǔguānshízhōngqiánglièdeyuányuàn,mezhǒngyīnhěnyǒunéng便biànshìzhìshēndezhíjiēyīn 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

九州娱乐网解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

残酷朱元璋:明孝陵的妃嫔、宫女是怎样殉葬的?

中国古代帝王陵墓制度里,最残忍的就是殉葬。考古专家们在山东益都苏埠屯一个普通小王的墓里,就发现了39具殉葬人骨架或者头骨。...详情>>

俄罗斯刀匠mastervan作品鉴赏

这是一个极其神秘的刀匠,甚至连mastervan也只是他在国外刀匠论坛里的称呼,小冷君在网上查看了很多资料也不知道这位刀匠的具体...详情>>

推荐阅读

本周热门

南明弘光帝有多荒淫:当众将幼女演员强奸致死
揭秘:九州娱乐网上多少美女被人食用的?恐怖吃人事件
九州娱乐网上最好色的公主!一生纳30位男妾!
曹操与儿媳甄宓有何关系?为何两人墓地相连
揭秘:古代最残酷刑罚凌迟五百刀究竟是怎割的?
揭秘:古代女犯人入狱后会受到什么样的屈辱?
左宗棠家里有多穷?晚饭不吃肉死后仅剩一年薪资
博聚网