【内容导读】中国历朝历代,那些贵为九五之尊的帝王,都是坐拥三宫六院、有三千佳丽伴其左右的*皇帝。然而即使这样,还是不能够满足他们的欲望,他们总是试图走出皇宫,到那些烟花柳巷…

zhōngguócháodài,xiēguìwéijiǔzhīzūndewáng,dōushìzuòyōngsāngōngliùyuàn yǒusānqiānjiābànzuǒyòude*huáng ránér使shǐzhèyàng,háishìnénggòumǎnmendewàng,menzǒngshìshìzǒuchūhuánggōng,dàoxiēyānhuāliǔxiàngyuànzhīzhōngxúnqiúgèngde,mezhōngguódàiyǒuxiēhuángshìchénmiǎnqīnglóudene?

qīnglóunǎishìyānhuāliǔxiàngzhī,gèngshìbèixiēdàoxuéxiānshēngwéishāngfēngbàizhī,ránérjiùshìzhèyàngchǎngsuǒ,quèshìzhōngguócháodàidehuángshēnxīnxiàngwǎngdefāng mensuīrányōngyǒujiāsānqiān,dànháishìduìqīnglóuqíngyǒuzhōng,menzǒngshìshèzǒuchūhuánggōng,yóuzǒuhuājiēliǔxiàngzhījiān,chūméiqīnglóuyuànnèiwài 

<rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>王</rb><rt>wáng</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt>:<rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>沉</rb><rt>chén</rt><rb>湎</rb><rt>miǎn</rt><rb>于</rb><rt>yú</rt><rb>青</rb><rt>qīng</rt><rb>楼</rb><rt>lóu</rt>

míngtàizhūyuánzhāngjiùshìhuānliúliányuàndehuáng zàizhēngzhànshíchángcháng宿xiǔyuàn,érqiěháishīliúniàn chuán,yǒuwèiwéishēngxià,zhīzhūyuánzhāngchénglekāiguóhuáng,便biànxiéqiánláiqǐngqiújìnjiàn zhūyuánzhāngdànrènlǐngleér,háifēngwéiwáng,mìnggōngjiànzàowáng,dànshìquèduìdāngniándeérjiàn běnwéizuòlehuángjiùhuìzàicóngyānhuāzhīxúnqiúxiǎng,shìzhūyuánzhāngquèháishìfàngxiàpiáodeshìhǎo,dànwéilewéishēndexíngxiàng,jiùnéngzàixiàngcóngqiányàngzàiguāngtiānhuàzhīxiàjiùzhíjiēqīnglóule,érshìcǎiyòngle yángchēbànchūshēngōng qiánqīnglóuyuàn 

míngcháozhemíngshīréngāocéngzuògōngyuē: zuìcāngtái,míngyuè西yuánshìyànhuí xiǎoquǎnhuākōngfèiyǐng,shēngōngjìnyǒushuílái? gāozhèshǒushīchuōdàolezhūyuánzhāngdeliáng,yīnbèizhǎnshǒushìzhòng zhèhángwéifǎnérzhèngmínglezhūyuánzhāngquèyǒu yángchēbànchūshēngōng zhèjiànshìqíng,érqiězàimíngcháoshí,qínhuáipànjiànchéngledāngshízuìdehóngdēng,yuànsuǒzài,zhèwéizhūyuánzhāngxiàlehàngōngláo 

háiyǒumíngzhūhòuzhào,wèishìmíngxúnhuāwènliǔdegāoshǒu zhūhòuzhàozài15suìdeshíhòudēngshànglelóng,dànduìzhìcháozhèngzhīshìméiyǒudiǎnérxìng,měitiānzhīshìxiǎngzhechīwán,xiǎngshòucáishìzuìzhòngyàode,mínbǎixìngpāodàolejiǔxiāoyúnwài detàijiānliújǐngèngshìtóusuǒhǎo,dàizhexiǎohuángzhěngtiānchénmiǎnyóuzhījiān hòulái,zhūhòuzhàojiànjiànzhǎng,wánlegōngzhòngdeyóu 

duìgōngwàideshēnghuóchōngmǎnlehǎozhīxīn,érqiědàolezhīnián,shìzàihuángchéngwàiwéihuángshàngzhuānménshèlebàofáng,zhuānménwéishōumínjiāndeměi,xiǎohuángwán shífènchǒngàimíngliúshì,dànsuízheniánlíngdezēngzhǎng,zhújiànyànfánleshēnbiāndezhèxiēbàofángnèideměi,shìkāishǐdàomínjiānqīnsōuxúnměi,dāngránhuìfàngguòqīnglóuyuànzhèxiēyānhuāzhī xiēzhōngderánjiùdebàofángzhīnèi,jiùzhèyàng,zhěngtiānchénjiǔzhīzhōngdemíng,zhōngzàitiānyǒngyuǎnshuìzàilebàofángzhīnèi,méiyǒuxǐnglái 

<rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>王</rb><rt>wáng</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt>:<rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>沉</rb><rt>chén</rt><rb>湎</rb><rt>miǎn</rt><rb>于</rb><rt>yú</rt><rb>青</rb><rt>qīng</rt><rb>楼</rb><rt>lóu</rt>

sònghuīzōngzhàoshīshīdeduànqíngyuángèngshìchéngwéileqiānjiāhuà,zhàodeshòujīnshūwèishìchuánshìxiǔzhīzuò,érqiěhuàzuòshìtiānxià,dànshìwéizhìguópíngtiānxiàshìdezhuānzhǎng zhàoyòuyǎngzūnchùyōu,zhújiànxíngchénglezhǒngfàngdàngdexìng zàiháishìqīnwángdeshíhòu,jiùchángchángdàoqīnglóuxúnhuāwènliǔ 

fánshìjīngchéngnèiyǒumíngdedōupiěkāiguān,háichángchángqiáozhuāngbànhòudàijìn 使shǐshìdānglehuángshàngzhīhòu,háishìmǎnhòugōngdepínfēijiā,háiyàohuídàogōngwàijìnhángxún zuìhuāndemíngjiùshìshīshīle dāngshísònghuīzōngtīngshuōlemíngmǎnjīnghuádeshīshīshìshuāngjuéderén,shìjiùhuàmíngwéizhàoqiánláibàihuì 

lǎobǎojiànzhàochūshǒukuòchāojiùānpáishīshīchūláijiàn shìshīshībìngméiyǒuzhàofàngzàiyǎn,zhīshìhěnsànmànzǒuchūlái,liándànzhuāngdōuméiyǒu,duìréngèngshìxiè guòlehuìér,chūqíndànzòule píngshāluòyàn  zhīzhèjiùlìngsònghuīzōngwéizhīqīngdǎo zàihòuláidebài访fǎngzhōngliàngchūledeshēnfèn,érqiěshīshīzhīqiándetàitóng,wéidànzòule méihuāsānnòng děng,chángchángshǎnggěishīshīduōzhēnguìzhī 

<rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>王</rb><rt>wáng</rt><rb>风</rb><rt>fēng</rt><rb>流</rb><rt>liú</rt><rb>史</rb><rt>shǐ</rt>:<rb>古</rb><rt>gǔ</rt><rb>代</rb><rt>dài</rt><rb>都</rb><rt>dōu</rt><rb>有</rb><rt>yǒu</rt><rb>哪</rb><rt>nǎ</rt><rb>些</rb><rt>xiē</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>沉</rb><rt>chén</rt><rb>湎</rb><rt>miǎn</rt><rb>于</rb><rt>yú</rt><rb>青</rb><rt>qīng</rt><rb>楼</rb><rt>lóu</rt>

qīngcháodetóngzhìhuángliùsuìdēng,shíjiǔsuìjiàbēng,cōngcōngzhīzuòleshísānniándelóng duìtóngzhìdeshì,zhèngshǐzǎishìtiānhuā,éryǒuguānméideshuōshìtōngguòshǐ xiǎoshuōzhīlèidejìngérjiāxiǎo,liúchuánshìde  qīngdàiwàishǐ zǎi,tóngzhìhuángzàixuǎnhuánghòudeshíhòu,kànzhōngleshìlángfèngxiùjiādeguī,fèng yànjuécháibèi ,dànshì zhǐshū* 
értóngzhìdōngtàihòuānquèdōukànzhōngleqīngcháowéide méngzhuàngyuán chóngzhīāshì 

chóngsuīzhǎngxiàngmàopíngcháng, yōngróngduān  zuìhòu,dàolehuānderén,tóngshíháiyàohuānderén fēngāshìwéihuánghòu,fèngxiùfēngwéihuìfēi shìtóngzhìbìngméiyǒuxiǎngshòudàoxìngdehūnyīnshēnghuó,yīnwéitónghuìfēitóngfáng
éryòuyuànhuānderéntóngfáng suīránzuòyōng,dànbìngméiyǒuxiǎngshòudàokuài,suǒzhīhǎowēi访fǎng,chūgōngxúnhuānzuò shuízhījiùzhèyànggānggāngzǒujìnyuànjiùrǎnshàngméi,duóleniánjǐn19suìdeshēngmìng,shuōshìzuìdǎoméidewèihuángle zuòzhě:xiáng  láiyuán:wǎngluò

九州娱乐网解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

推荐阅读

本周热门

南明弘光帝有多荒淫:当众将幼女演员强奸致死
九州娱乐网上最好色的公主!一生纳30位男妾!
揭秘:古代最残酷刑罚凌迟五百刀究竟是怎割的?
曹操与儿媳甄宓有何关系?为何两人墓地相连
揭秘:古代女犯人入狱后会受到什么样的屈辱?
揭秘:九州娱乐网上多少美女被人食用的?恐怖吃人事件
娼妓制度演变揭秘 中国古代为何不禁娼妓?
博聚网