【内容导读】上世纪80年的中国可以说承前启后。这十年中国改变了原来的落后生活状态,群众的生活观念有很大改变,但也存在一些问题。1 1978年12月18日至22日,中共十一届…

shàngshì80niándezhōngguóshuōchéngqiánhòu zhèshíniánzhōngguógǎibiànleyuánláideluòhòushēnghuózhuàngtài,qúnzhòngdeshēnghuóguānniànyǒuhěngǎibiàn,dàncúnzàixiēwèn 

1 1978nián12yuè18zhì22,zhōnggòngshíjièsānzhōngquánhuìzàiběijīngzhàokāi,zhòngxīnquèlezhǔshíshìqiúshìdexiǎng线xiàn,zhōngguójìnlegǎikāifàngshèhuìzhǔxiàndàihuàjiànshèdexīnshí 


 
               

zhōnggòngshíjièsānzhōngquánhuìzàiběijīngzhàokāi
2shìmínzàishāngchǎnggòumǎixiānhuódezhūròu 


 
               

shìmínzàishāngchǎnggòumǎixiānhuódezhūròu


3shuǐniúshìjiāngnánrénzhǒngtiándegōng 


 
               

shuǐniúshìjiāngnánrénzhǒngtiándegōng
4jiùdeyóu píngchuāndesāiwàifēngguāng 


 
               

píngchuāndesāiwàifēngguāng


5 80niándàidetáng,xuéshēngmenhěn 


 
               

80niándàidetáng,xuéshēngmenhěn
6 80niándàidexiānggǎng chùzàishìjièjīngzhǎncháoqián沿yándexiānggǎngshìzhōuxiǎolóngzhī 


 
               

80niándàidexiānggǎng


7mǒuxiànqúnzhòngzhèngzàiqìngzhùshíjièsānzhōngquánhuìdezhàokāi 


 
               

mǒuxiànqúnzhòngzhèngzàiqìngzhùshíjièsānzhōngquánhuìdezhàokāi
8 80niándài,wénjièchuīlewàiláifēng,běnshǒuluǒshuāngjiānqīngqíngchàng 


 
               

wénjièchuīlewàiláifēng


9 80niándàidexiàngshēngshīhóubǎolín 


 
               

80niándàidexiàngshēngshīhóubǎolín
10cóng1986niánkāishǐ,tiěgōngānyántiědàoyóuduì zhōngshì西ānshìtiěgōngāngànjǐngzhèngzàishěnwèndàochēxiánfàn 


 
               

西ānshìtiěgōngāngànjǐngzhèngzàishěnwèndàochēxiánfàn


11沿yánhǎidemínshíchángshòudàotáifēngdekùnrǎo zhōngwéizhèjiāngcāngnánqúnzhòngzàikàngtáifēng 


 
               

zhèjiāngcāngnánqúnzhòngzàikàngtáifēng
12 80niándài,gǎikāifànghòudeshēnzhèn,shēnglefāntiāndebiànhuà 


 
               

gǎikāifànghòudeshēnzhèn,shēnglefāntiāndebiànhuà


13cūnmínmenluòshíbāochǎndàozhèng,zhèngzàihuáfèn 


 
               

cūnmínmenluòshíbāochǎndàozhèng,zhèngzàihuáfèn
14 80niándàibǎixìngdeshìtuōlelánhuīdeàndàn,biànhuāyàngfánduōlái wéiqúnguāngcǎizhàoréndeshìzàijiēshàng 


 
               

qúnguāngcǎizhàoréndeshìzàijiēshàng


15háima?xiǎoshíhòudedōushìqīnshǒuzuòde liánkòudiàole,gěiféngshàng 


 
               

kòudiàole,gěiféngshàng
16cūnmínmenkángzhejiāshíxiàtián dàojīngshìyóule 


 
               

dàojīngshìyóule


17lǎobèimenránduìmáodōngránjìng 


 
               

lǎobèimenránduìmáodōngránjìng
18 80niándàideshāngchǎng,niángmenyǒulegèngduōdexuǎn 


 
               

80niándàideshāngchǎng


19kàndàohòumiàndediànshìlema?zhèjīngshìshēnghuótiáojiànhěnyōuyuèdejiātíngle 


 
               

kàndàohòumiàndediànshìlema?
20 1980nián7yuè,xuānchuánshānfēngguāngwéizhǔdediànyǐng shānliàn zàijiāng西chū shuíméiyǒuxiǎngdào,zhèdìngwèifēngjǐngshūqíngpiàndediànyǐnghuìzàizhījiānfēngquánguó,chéngwéileàiqíngcáidedàibiǎoyǐnlǐnglezhěngshíniándài,bìngyǐngxiǎngzhìjīn 


 
               

xuānchuánshānfēngguāngwéizhǔdediànyǐng shānliàn zàijiāng西chū


21 80niándài,ěrbīnshǒuhánglebǎiduìqīngniánjiéhūndiǎn,fènbiéshēnzhezhōngshānzhuānghuāmiánǎodexīnláng xīnniángmenzuòzàimáozhǔhuázhǔhuàxiàngqiánjiēshòuzhù 


 
               

ěrbīnshǒuhánglebǎiduìqīngniánjiéhūndiǎn
22gǎikāifàngdechūntiān,sānlúnchēshàngdenǎinǎizhuānzhùwàngzhetiānānménqiándenàoqíngjǐng 


 
               

sānlúnchēshàngdenǎinǎizhuānzhùwàngzhetiānānménqiándenàoqíngjǐng


23gǎikāifàngchū,duōnóngmínréngránguòzhemiàncháohuángbèicháotiāndexiǎonóngshēnghuó 


 
               

duōnóngmínréngránguòzhemiàncháohuángbèicháotiāndexiǎonóngshēnghuó
24nóngmíncóngfǎngzhīpǐnjiāoshìchǎngmǎnzǎiérguī cóngzhōngjiěfàngchūláidenóngmínnénggòucóngshìduōzhǒngjīngyíng,jiějuélerénduōshǎodemáodùn 


 
               

nóngmíncóngfǎngzhīpǐnjiāoshìchǎngmǎnzǎiérguī


25yǒushìchǎng,jiùyǒuwēnzhōurén,wēnzhōurénbèichēngwéizhōngguódeyóutàirén chéngzhegǎikāifàngdeshìtóu,wēnzhōuréndeshēngbiànquánguó zhōngdewēnzhōurénzhèngdǐngzhehánfēngzàiběijīngjiētóumài 


 
               

yǒushìchǎng,jiùyǒuwēnzhōurén
26shídàizhǎndào1984nián,bǎixìngdexíngzhuīqiúchǎnjiēqíngdiàole zhōngderénzhèngzàizuòxíng,yǐnlezhōuwéidejiěmèimendeguānzhù,xiǎngzhehuítóunòng 


 
               

zhōngderénzhèngzàizuòxíng,yǐnlezhōuwéidejiěmèimendeguānzhù


27xiǎngjiěfàngdenóngmínjiàntuánlái,wéibiānyuǎndesòng zhōngchéngchuándecūnmínyàochūyǎnchū 


 
               

chéngchuándecūnmínyàochūyǎnchū
28nóngmínmenláile,1985nián2yuè,cāngnánxiànde21wèinóngmínzhuānháizhàokāiledezhězhāodàihuì 


 
               

1985nián2yuè,cāngnánxiànde21wèinóngmínzhuānháizhàokāiledezhězhāodàihuì


29nóngmínmenyǒudōng西chīle,shēngchǎnjīngyíngyóule zhōngshì1985niándeqíngjǐng,nóngmàoshìchǎngshàngdenóngmínzàigǎn 


 
               

zhōngshì1985niándeqíngjǐng,nóngmàoshìchǎngshàngdenóngmínzàigǎn
30lǎobèideshǒugōnghuóháishìméiluòxià,shènzhìchénglejiātíngdeshōuláiyuánzhī 


 
               

lǎobèideshǒugōnghuóháishìméiluòxià,shènzhìchénglejiātíngdeshōuláiyuánzhī


31mángtōuxián,màicàidelǎofānshūzhǎngjiànshíne 


 
               

mángtōuxián,màicàidelǎofānshūzhǎngjiànshíne
32zuǒshǒuzhī,yòushǒuzhī,shēnshàngháibèizhepàng&
hellip&hellip,diǎnxíngde80niándàinóngcūnhuíniángjiādeqíngjǐng 


 
               

diǎnxíngde80niándàinóngcūnhuíniángjiādeqíngjǐng


33huàshuōxiànzàiháinéngkàndàomiǎnfèidiànyǐngma?yǒuguòzàixiāngcūnkàndiànyǐngdejīngma?zhèshì80niándàinóngcūndezhòngyàofāngshìya wǎnshàngfàngdiànyǐngle,cūnmínmenpéngyǐnbàn,yāoshàngqúnrén,zǎozǎogǎndàofàngdiànyǐngdefānghǎozhànhǎowèi 


 
               

zhèshì80niándàinóngcūndezhòngyàofāngshìya
34suízhezhōngguózàishìjièxiǎnshēnshǒu,yóushìpīngpāngqiúmínglièqiánmáo,mínjiānxìnglezhèzhǒngshímáodehuódòng 1986nián,zhōngdeháizhèngzàijìnhángpīngpāngqiúzhàn 


 
               

zhōngdeháizhèngzàijìnhángpīngpāngqiúzhàn


35mǒuxiànzhèngzàijìnhánghuáshēngxuānchuányǎnchū 


 
               

mǒuxiànzhèngzàijìnhánghuáshēngxuānchuányǎnchū
36wéilezhíhánghuáshēngguó,gōngzuòrényuánjiānghuáshēngduìxiàngzhōngjiézhā 


 
               

wéilezhíhánghuáshēngguó,gōngzuòrényuánjiānghuáshēngduìxiàngzhōngjiézhā


37wēnzhōunóngcūndenóngmàoshìchǎng 


 
               

wēnzhōunóngcūndenóngmàoshìchǎng
38nóngmínmenzhújiànjiēshòuxiānjìndeshēnghuóguānniàn,1985nián1yuè,zhèjiāngshàoxìngdehuáshēngxuānchuánduìwéixiāngqīnmenyǎnchūwénjiē 


 
               

nóngmínmenzhújiànjiēshòuxiānjìndeshēnghuóguānniàn


39qīngniánrénxiǎngkāifàng,guānqīngniánmentiàolejiāo 


 
               

guānqīngniánmentiàolejiāo
40 1985niánxiàtiān,qúnzhuīqiúshíshàngdeniánqīngrénxiānlexuédecháo 


 
               

qúnzhuīqiúshíshàngdeniánqīngrénxiānlexuédecháo


41shímene?80niándàideguānfēnyōuxián,bàngōngshìdeshìjiǎndān 


 
               

80niándàideguānfēnyōuxián,bàngōngshìdeshìjiǎndān
42zhōngguórénjiǎngjiūwéiān,zàihěnduōfāng,zàngréngránshèngháng dànsuízhehuǒzàngdequánmiàntuīháng,zhèzhǒngchǎngmiànzhújiànjiǎnshǎole 


 
               

dànsuízhehuǒzàngdequánmiàntuīháng,zhèzhǒngchǎngmiànzhújiànjiǎnshǎole


43 1978nián,guójiāluòshílezōngjiāoxìnyǎngyóuzhèng,mínjiānkāishǐchéngzhǒngjiāoxiéhuìdàojiāoxiéhuì 


 
               

mínjiānkāishǐchéngzhǒngjiāoxiéhuìdàojiāoxiéhuì
44sānlúnchēshìzhòngyàodejiāotōnggōng,1989niánmǒuxiànchéngdesānlúnchē,qúnzhòngtōngguòsānlúnchēzǎirénzēngjiāshōu 


 
               

qúnzhòngtōngguòsānlúnchēzǎirénzēngjiāshōu


45 1984nián,xiēxiànchéngdejiāotōngzhuàngkuànghái,huǒchēshòupiàochùyōngkān,shèbèijiǎnlòu,线xiànchēháihěnshǎo 


 
               

xiēxiànchéngdejiāotōngzhuàngkuànghái
46 20shì80niándài,suízheshēnghuó shēngchǎnfèishuǐpáifàngliàngdezēngduō,shuǐdeshuǐzhìshòudàoyánzhòngwēixié,shuǐrǎnhuàilelèidejiāyuán 


 
               

shuǐrǎnhuàilelèidejiāyuán


47 1982nián,xiǎoxiàngzhōngdemínzhèngzàigěijiādefēngméitōngfēng néngxiànzàidehěnduōháidōuzhīdàofēngméizhǎngshímeyàngle 


 
               

néngxiànzàidehěnduōháidōuzhīdàofēngméizhǎngshímeyàngle
48 1983nián,mǒurènderánkāixīnchōuguòdeyāngěiháichōu 


 
               

mǒurènderánkāixīnchōuguòdeyāngěiháichōu


49shuízhīpánzhōngcān,jiēxīn zhèwèilǎokěndìngshēnānzhèdào,zhèngzàijiǎnshàngluòde 


 
               

zhèngzàijiǎnshàngluòde
50广guǎngzhōushìzhōngguókāifàngdeqián沿yán 20shì80niándài,zhūjiānglúnshífènshèngháng,suízhezuòzuòqiáodegǒng,kǒuzhújiànguānle wéi1984niándefāngcūnkǒu,rénchēyōngzheděngdàishàngchuán 


 
               

wéi1984niándefāngcūnkǒu,rénchēyōngzheděngdàishàngchuán


51 80niándài,yuèláiyuèduōdewàiguórénláidàozhōngguó 1984niándemǒutiān,chǎngmínjǐngháiqíngwéilǎowàichēnglesǎn 


 
               

chǎngmínjǐngháiqíngwéilǎowàichēnglesǎn
52dōushuōliúniǎoshìlǎoběijīngréncáigàndeshìqíng,dànduōfāngdelǎorénjiāngqīngchénzheniǎolóngmàngōngyuándāngchéngle qiáozhèsūnliǎng,duōyǒu!


 
               

qiáozhèsūnliǎng,duōyǒu


53 1985nián,jiētóushànghángchēdeniánqīngqīn zhèzhēnshìtuōjiādàikǒude,chēshùkěndìngbānba!


 
               

chēshùkěndìngbānba
54suízheshídàidezhǎn,rénkǒuliúdòngjiā,chéngshìdewàiláigōngrényuányuèláiyuèduō dàizheqiánglièwàngderénjiābiékǒuláidàoshēngdechéngshì,zhōngdejiānxīnzhīyǒumencáinénghuìba!


 
               

zhōngdejiānxīnzhīyǒumencáinénghuìba


55suīrántǒngzhuāngshàngleshuǐlóngtóu,dànshuǐquèméiyǒuànshísònglái 1987nián8yuè,mánghuóletiāndezhígōngmendàojiēshàngwéideshuǐchùshuǐ 


 
               

mánghuóletiāndezhígōngmendàojiēshàngwéideshuǐchùshuǐ
56wéizhèngzàipángjīngyíngdeshuǐguǒtān duōnóngchǎnpǐnshìchǎngréngránchùzàideguǎnzhuàngtàixià,jīngyíngzhěyòuquēzhī,zhìhúnluàn,biàn 


 
               

jīngyíngzhěyòuquēzhī,zhìhúnluàn,biàn


57 1988nián4yuè,zhàopiànshàngdezhèwèishēnshàngjiámǎnlejiádenán,kàndebiǎoqíng,xiǎnránshìchūshī 


 
               

kàndebiǎoqíng,xiǎnránshìchūshī
58shēnghuózàipiānyuǎndenóngcūndōuyǒuzhèyàngdejīng:xīndeqīn,guāngdìngdexiǎohái 


 
               

xīndeqīn,guāngdìngdexiǎohái


59suīránqīngpén,xuánfēngzhènzhèn,dànjiāojǐngdejìngjīngshénjiǎn,ránjiānshǒuzàigǎngwèishàngwéichízhì 


 
               

suīránqīngpén,xuánfēngzhènzhèn,dànjiāojǐngdejìngjīngshénjiǎn
60 1989nián,wéilezhuāliǎngmíngtáofàn,广guǎngzhōushātóushùbǎimíngshìmíndōuchūdòngle,zuìzhōngchénggōngjiāngdǎiwéizàilexiàshuǐdào 


 
               

广guǎngzhōushātóushùbǎimíngshìmíndōuchūdòngle,zuìzhōngchénggōngjiāngdǎiwéizàilexiàshuǐdào


61guǒzhōngdenánháizàixiǎodiǎn,diǎndàoshānqīngshuǐxiùdexiāngcūn,menhuìjiàozhèshìlìngrénkāi怀huáidetiányuán chéngshìhuánbǎoshíwèishēngshíháiyǒudàigāoya!


 
               

chéngshìhuánbǎoshíwèishēngshíháiyǒudàigāoya
62 80niándài,xuéléifēngshèngháng 1984nián9yuè,mǒuxiǎoxuéèrniándexiǎoxuéshēngzàijiētóuyóuháng,biǎoshìmenyàoxuéléifēng 


 
               

menyàoxuéléifēng


63chéngshìzhōngdebǎnlóusuīránshèshīquán,dànlíntiāntiānjiànmiàn,xiàngpáiyōujiěnán,dǎoshìrénqíngwèichōng 


 
               

dànlíntiāntiānjiànmiàn,xiàngpáiyōujiěnán,dǎoshìrénqíngwèichōng
64wéileniànláodòngjiē,shǎn西tiěfènzhīlezánmengōngrényǒuliàngdechàngwǎnhuì 


 
               

zánmengōngrényǒuliàng


65chéngshìdefángchǎnkāiquānzhànlexuéxiào yòuéryuándecāochǎngtiānchǎngsuǒ,dànrándǎngzhùháimenwánshuǎdeqíng 1987nián6yuè1,xiǎopéngyǒumenchènzhegōngyuánshōuménpiàokuàiguòyóudeyǐn 


 
               

1987nián6yuè1,xiǎopéngyǒumenchènzhegōngyuánshōuménpiàokuàiguòyóudeyǐn
66rénmenduìchéngshì绿huàdeguānniànshēnggǎibiàn,dànkuānróngcǎodeshēngcún,háiyǒukāi绿gòngyóurénxiū zhōngderénzhèngshūtǎntǎngzàigōngyuáncǎoshàng 


 
               

zhōngderénzhèngshūtǎntǎngzàigōngyuáncǎoshàng


67dāngniánwēnquánzhīshìyǒuqiánrénxiǎngshòudedài,suízheduìqúnzhòngde广guǎngfànkāifàngbiànjiēle 


 
               

dāngniánwēnquánzhīshìyǒuqiánrénxiǎngshòudedài
68zàishǎnběinóngcūn,yīnwéizhīyǒudàolechūnjiēcáiyǒushíjiān,érdehūnshìduōbèiānpáizàizhèshíhòu,chūnjiēháihūnshìqìngzhù,dǎoshìshàngjiā,使shǐjiēfēngèngnóng 


 
               

chūnjiēháihūnshìqìngzhù


69 1989nián6yuè8,gānshěngcūnmínzhèngzàiděngdàiguānkànniándeguānyīnniángniángchūxúndiǎn,zhèshìqiúdeshì,gǎn 


 
               

zhèshìqiúdeshì,gǎn
70zàixiēpiānyuǎndefāng,zhèngguīdezhěnsuǒháihěnshǎo,bǎixìngdebìngduōshìràngjiāngshēngláikàn 


 
               

bǎixìngdebìngduōshìràngjiāngshēngláikàn


71yaya&
mdash&mdashtáishàngshàngyǎnqiānchūnqiū,xuéshēngmenkàndǒng,shìshuōyàoshìxiàndàiliúháng,gāiduōhǎo!


 
               

yàoshìxiàndàiliúháng,gāiduōhǎo
72gēnzherénshàiliángshíyuēshìhěnduōnóngcūnmendewēnxīn 1982nián,qúnxiǎohuǒbànmenzhèngzàigànhuó dāngshí,shōuhuòdeliángshíháiyàogēnjiāzhōngrénkǒujiāogěiguójiādìngdegōngliáng 


 
               

shōuhuòdeliángshíháiyàogēnjiāzhōngrénkǒujiāogěiguójiādìngdegōngliáng


73mínguókàngzhànzhōngwéiletáonánérmín西ānchéngqiángdelǎonánmenwànglejiādenánbāng,měitiānxiàwéiqúnzhòngmenyǎnchū 


 
               

nánbāng
74yúnnánxiāngsēnlíngàifēichánggāo,dàn20shì80niándài,luànkǎnlànxiànxiàngfēichángbiàn,zhídàoguójiāyánjìnzhǎngjiāngzhōngshàngyóujìnhángsēnlíncǎi,zhèzhǒngchǎngmiàncáihěnshǎojiàndàole 


 
               

luànkǎnlànxiànxiàngfēichángbiàn


75suīránguǒzhexiǎojiǎo,dànzhèwèinǎinǎiháishìtiàole 


 
               

zhèwèinǎinǎiháishìtiàole
76mángtōuxián,bāishǒuwàn 


 
               

mángtōuxián,bāishǒuwàn


77yúnnánchǔxióngderénmenduìtiàojiǎoshífènzhōng 


 
               

yúnnánchǔxióngderénmenduìtiàojiǎoshífènzhōng
78yǐngzàiběifāngshífènliúháng,dànzàiyúnnándeténgchōngchūxiànle zhèwèirénshǒuzhōngdeyǐnghěn,kànshànggèngguǎngxiē,érqiěxíngxiàngzàishìshǐshìzhōngdexíngxiàng,érshìdāngmínjiānguǐshén 


 
               

yǐngzàiběifāngshífènliúháng


79mǒupiānyuǎnxiǎoxuédepīngpāngqiútái,suīránjiǎnlòu,dànjīnghěnnánle 


 
               

mǒupiānyuǎnxiǎoxuédepīngpāngqiútái,suīránjiǎnlòu,dànjīnghěnnánle
80tóngshìyúnnányáoānréndezhòngyàochuántǒng,gāitóngyǒumíngyǒuxìng,jiàozuògāowěngyìng,shuōzhìbìngtòng 


 
               

tóngshìyúnnányáoānréndezhòngyàochuántǒng


81lǎobèirénréngránbǎochíguòzhōngyuánjiēde cóngmendeliǎnshàngkàndàosuìyuèdehén 


 
               

lǎobèirénréngránbǎochíguòzhōngyuánjiēde
82zhùzàizhèxiǎoyuànzhōngdezhèrénjiā,zhīzàizhèfányǎnledàirén xiǎoyuànzàiláiláizhōngjiùjiànjiànlǎole&
hellip&hellip


 
               

xiǎoyuànzàiláiláizhōngjiùjiànjiànlǎole


83zàihuáshēngháihěnnánshíhángdàopiānyuǎndeshíhòu,hěnduōrénjiāshēngshènzhìshí érxiànzài,niánqīngdàizàixiàngbèiyàngshēngháijīngnéngle 


 
               

zàihuáshēngháihěnnánshíhángdàopiānyuǎndeshíhòu,hěnduōrénjiāshēngshènzhìshí
84zǎikànqīngle,zhèjiǎndelánqiúkuàngshìzàishàngniándeshùshàngā dànháimenduìdeqíngránjiǎn wéi1985niánde西shuāngbǎnměnghǎnzhèn 


 
               

1985niánde西shuāngbǎnměnghǎnzhèn


85měichéngniánréndōuyǒuérshíměihǎode,duì西shuāngbǎndǎidehěnduōfàngniúláishuō,mendetóngniánjiùshìlántiān báiyún,háiyǒutóulǎoniú 


 
               

mendetóngniánjiùshìlántiān báiyún,háiyǒutóulǎoniú
86 20shì80niándàidenóngcūn,zhīyàoshēnghǒu,quáncūnshàngxiàjiùquánchūdòngle 


 
               

20shì80niándàidenóngcūn,zhīyàoshēnghǒu,quáncūnshàngxiàjiùquánchūdòngle


87duōpiānyuǎndeshǎoshùmínshēnghuóránpínkùn zhèwèiàndelǎorénláiyúnnán西méngxiàn,zhèngwéijiādeshēngchóu 


 
               

duōpiānyuǎndeshǎoshùmínshēnghuóránpínkùn
88 1988nián,biāndeqīnhái 


 
               

1988nián,biāndeqīnhái


89rán西shuāngbǎndewēnquáncéngjīngshìnángòng róngróngdezǎotáng suízheyóukāideguīkāizhǎn,suīrángěimendàiláilejīngxiào,dàn使shǐmenshīlerándexié 


 
               

rán西shuāngbǎndewēnquáncéngjīngshìnángòng róngróngdezǎotáng
90yúnnándǎndebàishì 


 
               

yúnnándǎndebàishì


91zhèshìyúnnánwèi120suìdelǎo寿shòuxīng,shuōshēnghuózàidàigāo寿shòujiǎnzhíshìwén cāntòurénshēngdelǎorénduìwángháokǒng:shímeshíhòu?nínzhǎngmìngbǎisuìhǎoma?,&
hellip&hellipzǎojiùxiǎnglewéijiùdiào?


 
               

zhèshìyúnnánwèi120suìdelǎo寿shòuxīng
92shēnghuózàishēnshānzhōngderén,bèibèiyòngzhútǒngcónghěnyuǎndefāngshuǐ érshuǐdegōngzuòchénglejiāzhōngháimenchángdegōngzuò 


 
               

érshuǐdegōngzuòchénglejiāzhōngháimenchángdegōngzuò


93piānyuǎnfāngdeháimenkàndàolexiānggǎngdexiápiàn,suīrántīngdǒngshuōdeshíme,dànzhuānzhùdeyǎnshénxiǎnránshìbèipiànzhōngjīngcǎidechǎngmiànyǐnle 


 
               

piānyuǎnfāngdeháimenkàndàolexiānggǎngdexiápiàn
94yòudàoleniándexué,shānzhōngdeháizàimèngxiǎngzhedewèilái jun1rénshìmenchóngbàideǒuxiàng,gàimàoránshìmendeshíshàng 


 
               

jun1rénshìmenchóngbàideǒuxiàng,gàimàoránshìmendeshíshàng


95xiǎopéngyǒumenzàixué 


 
               

xiǎopéngyǒumenzàixué
96céngjīngshìzhemíngxiǎoshāngpǐnshìchǎngdeqīngdǎomǒu,dào90niándàiyóuzhèng退tuìjìnshìzhèngércúnzài 


 
               

céngjīngshìzhemíngxiǎoshāngpǐnshìchǎngdeqīngdǎomǒu,dào90niándàiyóuzhèng退tuìjìnshìzhèngércúnzài


97lǎo zhōng xiǎosāndàixiàngchéngdōushòutáng 


 
               

lǎo zhōng xiǎosāndàixiàngchéngdōushòutáng
98 20shìhòu,yǎnggōngzuòxièhuà dànyīnwéiméiyǒurènxiènéngxiàngrényàngzuòdezhǔnquè,suǒtáiguǐgōngzuòréngshǎo 


 
               

20shìhòu,yǎnggōngzuòxièhuà

九州娱乐网解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

残酷朱元璋:明孝陵的妃嫔、宫女是怎样殉葬的?

中国古代帝王陵墓制度里,最残忍的就是殉葬。考古专家们在山东益都苏埠屯一个普通小王的墓里,就发现了39具殉葬人骨架或者头骨。...详情>>

俄罗斯刀匠mastervan作品鉴赏

这是一个极其神秘的刀匠,甚至连mastervan也只是他在国外刀匠论坛里的称呼,小冷君在网上查看了很多资料也不知道这位刀匠的具体...详情>>

推荐阅读

本周热门

南明弘光帝有多荒淫:当众将幼女演员强奸致死
揭秘:九州娱乐网上多少美女被人食用的?恐怖吃人事件
九州娱乐网上最好色的公主!一生纳30位男妾!
曹操与儿媳甄宓有何关系?为何两人墓地相连
揭秘:古代最残酷刑罚凌迟五百刀究竟是怎割的?
揭秘:古代女犯人入狱后会受到什么样的屈辱?
左宗棠家里有多穷?晚饭不吃肉死后仅剩一年薪资
博聚网