【内容导读】《还珠格格》这部电视剧也播了二十年了,除了小燕子、紫薇这样的主要角色红遍大江南北,还有很多角色想必也给观众留下了深刻的印象,比如说令妃娘娘,她聪慧善良,始终帮助…

 háizhū zhèdiànshìleèrshíniánle,chúlexiǎoyàn wēizhèyàngdezhǔyàojiǎohóngbiànjiāngnánběi,háiyǒuhěnduōjiǎoxiǎnggěiguānzhòngliúxiàleshēndeyìnxiàng,shuōlìngfēiniángniáng,cōnghuìshànliáng,shǐzhōngbāngzhùzhewēixiǎoyàn,shìqiánlónghuángdexiánnèizhù,suízhezhīhòuduōqīnggōngdechū(shuō chuán ),lìngfēiniángniángjīngchángchūxiànzàitóngdezhōng,bànyǎntóngxìngdejiǎo 

yóuduōshéndechū,lìngfēijīngzàishìshǐmíng,érshìbiànchénglejiādōurèntóngdeshìshí,jiùshì,qiánlóngniánjiānyǒushēnshòuchǒngàifēi,jiàolìngfēi,zhèsuànshìlexiàshǐzhīshíba!lìngfēizàishǐshàngquèyǒurén,me,zhēnshídelìngfēishìzěnyàngdene?wéishímerànglìngfēidānghuánghòune?

lìngfēiniángniángdeqíngshānghěngāo,érqiěhěnpiāoliàng,yīncáiyíngleqiánlónghuángdechǒngài,cónggōngzuò,zǒushàngleréndediānfēng,zuìhòubèizhuīfēngwéihuánghòu,zhèbèisuànshìfēichángchénggōngle,àiqíngshìdōushìyǒusuǒ,rénshēngyíngjiāā!zhìshǎo háizhū zhōnggěiréndegǎnjiào,shì!

<rb>令</rb><rt>lìng</rt><rb>妃</rb><rt>fēi</rt><rb>十</rb><rt>shí</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>六</rb><rt>liù</rt><rb>胎</rb><rt>tāi</rt>,<rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>此</rb><rt>cǐ</rt><rb>荣</rb><rt>róng</rt><rb>宠</rb><rt>chǒng</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt>,<rb>乾</rb><rt>qián</rt><rb>隆</rb><rt>lóng</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>立</rb><rt>lì</rt><rb>其</rb><rt>qí</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt>?

yǒuréncéngjīngshuō,zàiqiánlóngdeshíduōyǒumíngfèndepínfēizhōng,lìngfēishēngdeshùliàngshìzuìduōde,zàiqiánlóngèrshíniánzhìqiánlóngsānshíniándeshíniánshíjiān,xiānhòuwéiqiánlónghuángshēngxiàèr,kànláilìngfēizàirénshēngzuìbǎoguìdeshínián,zhuānményònglái怀huáiyùnshēngháile,zhōngbāokuòwéiqiánlóngshēngxiàlehuángshíyǒngyǎn,jiùshìhòudejiāqìnghuáng,zhèjiànlìngfēizhuānchǒngba!

xiànzàiyǒushǎorénfèn,qiánlónghuángnéngnèixīnbìnghuānlìngfēi,yīnwéihěnduōréndōuzhīdào,qiánlónghuángdewèihuánghòucháshì gǎnqíngshèn ,néngróngxiàzhèsānrénma?guǒqiánlóngzhēndeàilìngfēi,jiùhuìràngzhèmepīnmìngshēnghái,shíniánshēngliùtāi,xiǎngérzhīlìngfēideā!zhèshìshìshuōmíngqiánlóngzhīguòjiānglìngfēizuòwéilehòugōngdeshēng?háiyǒudiǎnchéngwéileqiánlónghuānlìngfēidezuìyóu,jiùshìwéishímezàihòuwèixuánshí,lìngfēiwéihòu?běnwénwéishǐyuánchuàng,wèijīngshǐguānfāngyǔnrènxíngshìzhuǎnzǎi 


zhěrènwéi,zhèxiēpànduànshízàigōngzhèng,gōngpíng,qiánlónghuángxiàoxiánchúnhuánghòucháshìdegǎnqíngquèshífēichánghǎo,dànqiánlónghuángshìxìngqíngzhōngrén,shǐshàngzhemíngdefēngliúhuáng,zàixiàoxiánchúnhuánghòushìhòu,wánquányǒunénglìngfēichǎnshēnggǎnqíng,guān shēng zhīshuō,zhěrènwéinénglùnduàn,jìnguǎnhòugōngpínfēiquèshíyǒu shēng degōngnéng,dànzhèshuōmíngqiánlónghuángduìlìngfēideài 

zhěháiyǒuliǎngshìshízhèngmíngqiánlóngduìlìngfēideqīnglài,,zàishìhuánghòubèifèihòu(jiùshì háizhū zhōngdewèihuánghòuniángniáng),lìngfēihuángguìfēizhīzūnzǒngshèhòugōng,dàihánghuánghòuzhī,chéngwéimínghàoéryǒushíquándehòugōngzhīzhǔ10niánzhījiǔ,jiàn,qiánlónghuánggěilelìngfēidequán 

èr,zàilìngfēishìhòu,qiánlónghuángzàiyuányǒudezhàngzhōngzēngjiāle18jiàn,dào76jiàn,jǐnhuánghòudezhàngshǎolejiàn
cónglìngfēiliúxiàdezhōngkànchū,shēngqiánjīngyōngyǒudōngzhūcháozhū,érdōngzhūcháozhūshìhòucáiyǒupèidàide,yóukànchūqiánlónghuánggěilìngfēideshūdài 

<rb>令</rb><rt>lìng</rt><rb>妃</rb><rt>fēi</rt><rb>十</rb><rt>shí</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>六</rb><rt>liù</rt><rb>胎</rb><rt>tāi</rt>,<rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>此</rb><rt>cǐ</rt><rb>荣</rb><rt>róng</rt><rb>宠</rb><rt>chǒng</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt>,<rb>乾</rb><rt>qián</rt><rb>隆</rb><rt>lóng</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>立</rb><rt>lì</rt><rb>其</rb><rt>qí</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt>?

wǎngluòpèi

néngyǒurénhuìshuōle,zhèqiēdōuzhīnéngshuōmíngqiánlónghuángfēichángchǒngàilìngfēi,me,qiánlónghuángwéishímerànglìngfēizhěngzhěngdāngle10nián hòu ,érzhuǎnzhèngne?zhěrènwéi,qiánlónghuángnèixīnshíshìhěnxiǎngrànglìngfēizhuǎnzhèngde,dànshì,shǒuxiānshìhuáng,cáishìzhàng,zhèngzhìzhìzhèngzhìzài,méiyǒubàn 

wéishímezhèmeshuō?shǒuxiānyàocónglìngfēideshēnshìshuō,lìngfēiwèijiāshì(yuánxìngwèi),nèiguǎnlǐng zhuīfēngděngchéngēngōngqīngtàizhī,yuánshǔzhènghuánghànjun1,hòuláibèiqiánlónghuángtáixiānghuángmǎnzhōu,jiàn,lìngfēibìngfēimǎnchūshēn,érshìhànrén,érqiědeniángjiāshìduìguójiāyǒugòngxiàndejiā,yīn,chūshēnjuédìngledemìngyùn 

kǒngyòuyǒurényàoshuōhuàle,zǎifānyuèdiǎnhuìxiàn,shùnzhìcháojiùyǒuwèihuánghòushìhànrén,kānghuángdeshēngxiàokāngzhānghuánghòutóngjiāshì,guòzhěxiǎngshuō,qǐngzhù,tóngjiāshìquèshíshìhànrén,quèshíshìhuánghòu,dàndehuánghòushìshùnzhìhuángfēngde,shìshùnzhìhòu,xiàohuìzhānghuánghòubìngzūnwéihuángtàihòu,yóudeérshànghuīhàowéihuángtàihòude,shí,lìngfēiwèijiāshìshìyàng,yóuérjiāqìnghuángzhuīfēngwéixiàohuánghòude,mendōuméiyǒuzhēnzhèngbèifēngguòhuánghòu běnwénwéishǐyuánchuàng,wèijīngshǐguānfāngyǔnrènxíngshìzhuǎnzǎi 


gèngkuàng,wèijiāshìméiyǒutóngjiāshìmeguòyìngdeniángjiābèijǐng,jìnguǎndōushìhànjun1hòuláibèitáide,dàntóngshìméndexiānzǎozàiqīngjun1guānqiánjiùmǎnzhōuyǒuyuānyuánle(tóngshìxiānwéimíngjiāng),tóngjiāwéiqīngjun1deguānguānhòudezhì,shìzuòchūlegòngxiànde,yīndàolekāngcháo,tóngjiāyǒu tóngbàncháo zhīchēng,lìngfēideniángjiāle 

xiàmiànshuōzuìzhòngyàodediǎn,jiùshìqiánlónghuángzàiqiánlóngsānshínián,jīnghuángshíyǒngyǎnwéihuángwèichéngrén,qiánlóngjiāngchuánwèiyǒngyǎndezhàoshūfēngzhīhòufàngzàiqiánqīnggōng zhèngguāngmíng biǎnhòu,dàijiàbēnghòuchūxuān(dāngránzàiqiánlóngliùshíniánhòudāngshàngletàishànghuáng,ránméiyǒuzūnxúnzhèguīle),zhèshìyōngzhènghuángxiàdeguī 

dànshì,dāngshídecháojiào,qiánlóngdeérshǎo,qiánlóngzhīsuǒxuǎnyǒngyǎnwéichéngrén,shìzhī,zàiqiánlóngkànlái,deér,jiùyǒngyǎnháisuànqiángdiǎn,zhèshìǎimiànzhǎng,méibàndeshì,guò,ránleyǒngyǎn,jiùyàobǎozhèngyǒngyǎnnénggòushùndēng,érzàiyǒngyǎndexiōng,yǒushíhuángshíyǒngyǎnjìngzhēngwèishìyǒude,yīn,qiánlóngjǐnshèn 

<rb>令</rb><rt>lìng</rt><rb>妃</rb><rt>fēi</rt><rb>十</rb><rt>shí</rt><rb>年</rb><rt>nián</rt><rb>生</rb><rt>shēng</rt><rb>六</rb><rt>liù</rt><rb>胎</rb><rt>tāi</rt>,<rb>如</rb><rt>rú</rt><rb>此</rb><rt>cǐ</rt><rb>荣</rb><rt>róng</rt><rb>宠</rb><rt>chǒng</rt><rb>之</rb><rt>zhī</rt><rb>下</rb><rt>xià</rt>,<rb>乾</rb><rt>qián</rt><rb>隆</rb><rt>lóng</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>何</rb><rt>hé</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>立</rb><rt>lì</rt><rb>其</rb><rt>qí</rt><rb>为</rb><rt>wéi</rt><rb>皇</rb><rt>huáng</rt><rb>后</rb><rt>hòu</rt>?

wǎngluòpèi

shí,guǒfēnglìngfēiwéihuánghòu,shìchuánlezhèngzhìxìnhào  huángchǔwéihuángshíyǒngyǎn,zhèshìyǐnxiēréndeduówèizhīxīn,cháodewěndìng,yǒngyǎndexiōngdechéngzhǎng,zuòwéihuángqīndeqiánlóng,dāngrányuànkànjiànduówèidecánchǎngjǐng,zhèfāngmiàndejiāoxùntàishēnle 

cóngzhèshàngshuō,qiánlónghuángnénglìngfēiwéihuánghòu,dànshì,qiánlóngliùshíniánjiǔyuèchūsān,qiánlónghuángzhèngshìyǒngyǎnwéihuángtài,shíyuè,zènglìnghuángguìfēiwéixiàohuánghòu,lìngfēizuìdehànshìméiyǒudēngshànghuánghòuzhīwèi,shí,yīnggāihánxiàojiǔquánle,guò,deérdexīnqíngdìnghǎodelái,dāngdeéryǒngyǎndēngshànghuángwèishí,miànlíndeshìpiànhuǎngdeshèngshì běnwénwéishǐyuánchuàng,wèijīngshǐguānfāngyǔnrènxíngshìzhuǎnzǎi 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

九州娱乐网解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

推荐阅读

本周热门

为了把这种货物强行卖给北宋,这个国家竟然不惜和北宋开战?
古代的那些青楼为什么大多开在考场对面?
曹操家三代媳妇因何均不得善终?曹操家女人的结局
何这位公主为了保命而自毁容貌?原来她连死两任丈夫,送去和亲后连可汗也死了
隋炀帝做了一件事 居然影响到中国九州娱乐网1400多年
光武帝刘秀为何说“娶妻当娶阴丽华”? 阴丽华是谁
秦始皇陵真正的守墓人 太过强大只能隐姓埋名
博聚网