【内容导读】“荆州北据汉、沔,利尽南海,东联吴会,西通巴、蜀,此用武之国……”在《隆中对》中,诸葛亮为刘备分析了当时形势后,又为刘备谋划了“若跨有荆、益,保其岩阻,西和诸戎…

 jīngzhōuběihàn miǎn,jìnnánhǎi,dōngliánhuì,西tōng shǔ,yòngzhīguó   

zài lóngzhōngduì zhōng,zhūliàngwéiliúbèifènledāngshíxíngshìhòu,yòuwéiliúbèimóuhuále ruòkuàyǒujīng ,bǎoyán,西zhūróng,nányuè,wàijiéhǎosūnquán,nèixiūzhèng    

zhànyǒujīngzhōu,xiàngnánwēishèjiāngnán,jìnérsǎodàngjiāngdōngzhīdesūn
xiàngběichūbīngwǎn luò,běidìngzhōngyuán zhēngduójīngzhōu,lùnshìduìcáocāo liúbèi sūnquándōuzhìguānzhòngyào suǒshuō: kuàyǒujīng   wàijiéhǎosūnquán cúnzàizhedemáodùn 

zàichìzhànqián,miànduìláishìxiōngxiōngdecáocāojun1,chúnwáng齿chǐhán,gòngtóngdehàiguān,使shǐliúbèi sūnquánjiéchéngkàngcáoliánméng zàichìzhīzhànhòu,cáocāozhànbài,bèifànglejīngzhōudezhǔyàozhēngduózhàn,liúxiàcáorén huǎngshǒujiānglíng,jìnshǒuxiāngyáng,退tuìhuíleběifāng cóngjun1shìtàishìláikàn,cáocāozàijīngzhōushàngyóuyuánláizhànluèjìngōnggǎiwéizhànluèfángshǒu,érsūnliúliánjun1zhuǎnzhànluèfǎngōngjiēduàn 

jīngguòniánduōdexuèzuòzhàn,dōngdezhōugōngzhànlejīngzhōuzhòngzhènnánjun4(jiānglíng),érliúbèichènshífànglejiāngxià,xiàngjīngzhōunánfāngzhǎn,bìngduólelíng zhǎngshā línglíng guìyángjun4 zhì,jīngzhōujun4fènbiébèicáo sūn liúsānjiāgòngtóngyōngyǒu:cáocāozhànyǒunányáng zhānglíngèrjun4
sūnquánzhànyǒujiāngxià jiānglíngliúbèizhànyǒulíng zhǎngshā línglíng guìyángjun4 (dōnghànjīngzhōuyuánxiájun4:nányángjun4 nánjun4 jiāngxiàjun4 línglíngjun4 guìyángjun4 língjun4 zhǎngshājun4 dōnghànnián,cóngnányángjun4 nánjun4fènchūfènxiàn,shèzhìxiāngyáng zhānglíngèrjun4)

sānjiāguāfènjīngzhōu,duìsūn liúliǎngjiāyǒumǎnzhīchù jiùmiànéryán,liúbèisuǒyàosūnquán
dàncóngwèizhìéryán,sūnquánquánjīngzhōujìngnèidezhǎngjiāng,zhànlǐnglejīngzhōudejun1shìzhòng ránjiādōumǎn,mesūnliúduìjīngzhōudezhēngduómiǎn sūnliúzhòngfènjīngzhōu,zhǔyàoyǒuliǎng:

:jiànānshínián(gōngyuán210nián),zàisūnliújiéméngdeèrnián,liúbèi zhōusuǒgěishǎo,róngzhòng wéiyóu,yàojīngkǒuqīnjiànsūnquán,yàoqiúdōujīngzhōu suǒwèi dōujīngzhōu ,jiùshìyàojìnzhùjiānglíng,zhànnánjun4 zhōuchūyào西shǔ,liúbèizhǎojièkǒuràngdāngshílǐngbīngdesūnjīngguò shuāngfāngzàigōngāndàizhìbīng,suíshízhǔnbèikāi jiùzàizhèshí,zhōuránbìngshì,使shǐyuánběnwéijǐnzhāngdeshìxiàsōngchílexiàlái shuāngfāngshōubīng,shǒuguójiè 

èr:jiànānèrshínián(gōngyuán215nián) jiànānshíjiǔnián(gōngyuán214nián),liúbèijīngguòsānniánduōjiānzuòzhàn,gōngxiàchéngdōu,zhànlezhōu,shíxiànlekuàyǒujīng dezhànluèhuá,tóngshí使shǐsūnquángǎndàoleān sūnquánlìngzhūliàngdezhūjǐnqiánwǎngchéngdōusuǒyàojīngzhōu,liúbèiméiyǒutóng sūnquánjuédìngyòngqiángyìngdefāngshōuhuíjīngzhōu,xiānrènmìnglezhǎngshā línglíng guìyángsānjun4guān,qiánwǎngrèn dànzhèxiēguāngāngdàorèn,jiùzāodàoshǒujiāngguāndezhú sūnquánfēichángnǎo,lìngjiāngméngbīngliǎngwànjìngōngzhǎngshā línglíng guìyángsānjun4,diàobīngwànguān 

shuāngfāngdiàozhòngbīngduìzhìdeshíhòu,chuánláilecáocāojìngōnghànzhōngdexiāo guǒcáocāogōngzhànlehànzhōng,jiùhuìzhíjiēwēixiédàoliúbèizàizhōudeānquán yīnliúbèizhōuyǒushī,shìsūnquánjiǎng shuāngfāngchéngxiédìng:xiāngshuǐwéijiè,jiāngxià zhǎngshā guìyángsānjun4guīdōng,érliúbèibǎoyǒujiānglíng línglíng língsānjun4 

liúbèi zhūliàngzhèbān diào dōngsūnquán,háitánshíme běicáocāo,dōngsūnquán ?shíshǔguónèiháichūxiànlejiànfèn zhūliàngzàimáocǎofángjiùzhǔzhāng:xuǎnshàngjiāngjīngzhōujun1gōngwǎn luò,liúbèiqīnjun1cóngzhōuchūguānzhōng 

zàiliúbèikāishǐjìngōngzhōudeshíhòu,jīngzhōufángshǒuháisuànwěn liúbèipángtǒng huángzhōng wèiyánqiánwǎng西chuān
zhūliàngguān zhāngfēi zhàoyúnshǒujīngzhōu jiǔ,pángtǒngjun1shīzhōngjiànshēnwáng,liúbèizàiguānjìn退tuìliǎngnán zhūliànglìngwénguānliáng  xiànglǎng zhú,jiāngfāng liàohuà guānpíngděngrénzuǒguānshǒujīngzhōu zhāngfēilǐngbīngwàn,shābēnzhōu luòchéngzhī西 yòuràngzhàoyúnwéixiānfēng,jiāngérshàng,huìluòchéng suíhòu,zhūliàngqīnyǐnjiǎnyōng jiǎngwǎnděngtǒngbīngchuān 

shí,shǔguózhóuxīnzhǔběndàolezhōu érzàijīngzhōuliúshǒurényuán,zhīyǒuguānyuánjiāng 213niánliúbèishōuchuāndào219niánguāndòngxiāngfánzhàn,zhōngjiānyǒuliùniándeshíjiānchùhǎojīngzhōuwèn,shìyóuliúbèideshūzhūliàngdefàngrènliú,zhōngniàngchénghuò dāngguāndòngxiāngfánzhàndeshíhòu,西běizàishìxiōngdejīngyíngxiàzǎopíngdìng liúbèishēnbiānyǒukǒngmíng zhèng zhāngfēi zhàoyún chāo huángzhōng wèiyán yán  huángquán liáng(yǎnshànggēnsuíguān,sānguózhìshàngbìngzǎi)  jiǎngwǎn fèiděng liúbèizhūliàngmíngzhījīngzhōubīngshǎojiāng,quèzàichéngdōuxiánzhìleliàngyōuxiùjiānglǐngguòbīng 

xiānguǎnguānèryǒuduōshényǒng,dāngshíguāndeniánlíngjīng60suìzuǒyòule biékànzhèwèilǎotóngzhìdōudào退tuìxiūniánlíngle,diǎnméibiàn  ānkěnjiàquǎn? (xiǎoshuōzhuàn)guāndequètàigāoào,dìngxiǎngdàozhèzhī  zuìhòushìbèi gǒu yǎode 

shījīngzhōu?guānlièdòng,zhīshìràngshǔmáodùnqiánhuà,jiāshījīngzhōudejìnchéng rénrènwéi,liúbèizhūliàngzhèngshàngfànleyánzhòngdeshī,shījīngzhōushìrándejiéguǒ cuòdezhèngxià,shuíláishǒujīngzhōuzuìshìne?xiānláikànkànshǔguówèijiāng:

zhāngfēi:yǒngéryǒumóu lǎozhāngsuīshuōniánqīngshíhòucéngjīngzuìjiǔshīzhōu,dàncóngláilezhūliànghòu,háishìhěntīnghuàde dànbàozàodexìngchàdezhèngzhìnéng使shǐwéifēngjiāng 

zhàoyún:xīnzhěn,wéirénqiānjǐnshèn,gāoqiáng dànzhīshìshìwèizhīcái,dàibīngzhàngbìngshìdeqiángxiàng yǎnzhèngshǐdōuméiyǒuzhàoyúnchénggōngzhǐhuīguòchǎngzhànzhēngde 

chāo:yǒngmóubìngbèi,yòuchūshēnmíngmén,wēiwàngjiàogāo,dànshēnfèncéngliúbèitóngwéizhūhóu kuàngchāogāngjiāliúbèituánjiǔ,liúbèizěngǎnjīngzhōuzhèkuàiféiròugěishǒu?lìngwài,chāoyuándānwèizài西běiliángzhōu,duìjiāngnánshú,ránzhèn西běidenéngsuànshìdǎngzhèngjun1zhuādenéngshǒule 

huángzhōng:

suīgāo,dànsuìshùquè,jīngzhōuzhīwēiwàngshènzhòng,dànlǐngbīngnéngquèqiáng,liǎngxiàngruòdiǎn,juédìngnéngwéijīngzhōudeshǒujiāng 

wèiyán:fāngmiànnéngdōuxiàngdāngcuò,zōngnéngjiàoqiáng,dàngāngjiāliúbèituánjiǔ,wēiwàngwèijiào,liúbèinéngzhèzhòngrèngěi 

suǒshuō,shǔguóxuǎnjiāngshǒujīngzhōu,fēiguānshǔ jīngzhōugōngnánshǒu,érjīngzhōuzhōuzhīyǒuzhǎngjiāngsānxiáxiàngtōng,cáocāohuòsūnquánláigōng,yàoxiǎngcóngzhōuchūbīngxiàngjiùzhīyǒushuǐ,gēnběnlái shìxuǎnshuíláishǒujīngzhōudewèn,érshìshǔguóyīnggāidōuchéngzhóuxīnzhǔfàngzàijīngzhōu (míngtàizhūyuánzhāngdìngdōuyīngtiān,1403niánmíngchéngwèihòu,cóngnánjīngqiāndōuběipíng,gǎiwéiběijīng suīránshuōběijīngshìmíngchéngde  ,dànshìdāngshíyuáncháoméngrénshìzàiběifāngbìngméiyǒuxiāochú,zhèshìmíngchéngqiāndōuzhòngyàodeyuányīn )

jīngzhōushīshǒuhòu,ànzhūliàngsuǒwèilóngzhōngduìdezhànluèzuìhòuwàngxiāoshī guānhòu,shǔguósǔnbīngshéjiāng,zàisānguóhòuréncáishìchǎngshànghěnnánzhǎodàoshǔguóyōuxiùréncái hòuzhūliàngdeběi,suǒwèi tǒngzhōngyuán,huīhànshì shíshàngjīngshìkǒuhàoér rénwánrén,zhūliàngshìshénxiān  lóngzhōngduì  zhànjīngzhōu,liánsūnquán máodùndeluèdǎozhìleshǔguózuìzhōngmièwáng 

jiǎpángtǒng
jiǎshǔguónéngzhòngxīnfàngzàijīngzhōujiǎguānràngchūsānjun4  píngshǔguódeshígēnběngāijiājīngzhōudezhēngduó  jìng,shǐméiyǒujiǎshè,luèzuòcāixiǎng 

九州娱乐网解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

马超——最雷人的三国演义版小马哥

周润发扮演的香港电影<英雄本色>里的小马哥曾经赢得粉丝一片,让不少美眉害起了相思病。无独有偶,早在三国时期,作为帅...详情>>

推荐阅读

本周热门

汉武帝的四位皇后分别是谁 他们之间又有着怎样的故事?
难以直视!实拍女囚临死前十二小时
风水轮流转 岳飞后代卖国求荣 秦桧后裔却精忠报国
清太宗皇太极简介 皇太极的妃子儿子的详细介绍
岳飞手下十大猛将谁排名第一?哪些大将背叛了他
道光皇帝让咸丰当皇帝竟只因为一女人?
刘伯温死的时候藏起来一件宝贝 朱元璋知道后死不瞑目
博聚网