【内容导读】宋江在上梁山之前,是济州府郓城县的一名押司,他“刀笔精通,吏道纯熟,更兼爱习枪棒,学得武艺多般”,深受领导的赏识和器重。宋江“生平只好结识江湖上好汉”,加上他“…

sòngjiāngzàishàngliángshānzhīqián,shìzhōuyùnchéngxiàndemíng, dāojīngtōng,dàochúnshú,gèngjiānàiqiāngbàng,xuéduōbān ,shēnshòulǐngdǎodeshǎngshízhòng sòngjiāng shēngpíngzhīhǎojiéshíjiāngshànghǎohàn ,jiāshàng duāndehuījīn ,huānwéirén páinánjiěfēn , zhōuquánrénxìngmìng ,míngshēngchuánbiànshāndōng běi,zàibiérényǎnsòngjiāngjiùtóngchǎng néngjiùwàn de shí  

 shēngchéngāng shìhòu,sòngjiāng dānxuèhǎibāngàn wéicháogàitōngfēngbàoxìn,cái使shǐcháogàiděngrénnénggòuyáoxìngduǒguòjié,shàngleliángshān,érduózhàizhǔzhīwèi,diàndìngleliángshānshìzuìchūdezhīlǐngdǎogòu yīnwéiliángshāndàofěixiàliánluò,sòngjiāngjǐndiūlefànwǎn,háichéngwéimíngshārénfàn,zhèshìlìngsòngjiāngsuǒshǐliàode cóng chūnfēng zhòubiànwéi suǒyǒu ,cóng jiùshìzhǔ lúnluòwéi jiēxiàqiú ,sòngjiāngzāoshòudesǔnshīshìcǎnzhòngde,shènzhìshìhuǐmièxìngde 便biàn,sòngjiāngméiyǒutīngcháogàidequàngàoshàngliángshānluòcǎowéikòu,xiàngfǎnxuǎnle pèijiāngzhōu ,huànxiǎngzheyǒucháonénggòuzhòngzhěng,dōngshānzài 

  <rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>江</rb><rt>jiāng</rt><rb>传</rb><rt>chuán</rt>:<rb>武</rb><rt>wǔ</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>极</rb><rt>jí</rt><rb>差</rb><rt>chà</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>江</rb><rt>jiāng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>当</rb><rt>dāng</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>老</rb><rt>lǎo</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>?

    huángdehūnyōngcháotíngdebài,méiyǒuràngsòngjiāngzài shètiānxià deyōuhuìzhèngzhōngdàojiětuō,sòngjiāngzàihuànhǎizhōngdōngshānzàidewàngchèmièle,zhèràngsòngjiāngzàixīnshàngshēnglezhòngzhuǎnbiàn,yàoxiǎngmíngchuíqīngshǐ,chūréntóu,zhīyǒushàngliángshānlǐngdǎoréncháotíngkànghéng,chūliángshāndewēimíng,huàn使shǐ cháotíngzhāoān dechóuzhètiáozǒu dezhèzhǒngxīntàicóngzàixúnyánglóujiǔhòudefǎnshī niánruòsuílíngyúnzhì,gǎnxiàohuángcháozhàng! fǎn niánruòbàoyuānchóu,xuèrǎnxúnyángxiàngkǒu zhōngkàndechūlái 

cháogàishàngliángshānhòu,duìzhànshānwéiwáng shíyōudexiànzhuàngfēichángmǎn,méiyǒuzhìdìngzhǎngānglǐng,méiyǒuzhuàngmìngduì
méiyǒuzhǎngyuǎndeguīhuá,méiyǒujìndesuànméiyǒukǎoliángshāndeqián,méiyǒukǎoxiōngmendeguī宿xiǔ,zhīshì yòngshì ,zhěngxiōngmen zhúyàn ,kǒujiǔ,kuàichīròu,jīncháoyǒujiǔjīncháozuìde guòqiěguò ,méiyǒuyuǎn,méiyǒujìnyōu,méiyǒujìnxīn,méiyǒujǐngǎn sòngjiāngshàngliángshānhòu,cháogàiyòng qǐngsòngjiāngwéishānzhàizhīzhǔ,zuòjiāo dezuòwéiduìjiùmìngzhīēndesòngjiāngdehuíbào,sòngjiāngzàituīzhōngméiyǒushuōcáinéngqiànquē wēiwànggòuzhīlèiqiāndehuà,zhīsuǒzuòzhàizhǔshìyīnwéicháogàiniánlíngzhǎng,néngxiǎo,qíngyuànzuòèrjiāo 

    

  sòngjiāngshíhěnmíngbái,gāngshàngliángshānjiùduórénzhīwèishìhěndàodeshì,jiāshàngwèiwěn,méiyǒugōng,mínxīn,使shǐyǒuzhèzhǒngniàntóunéngqīngwàngdòng dànshì xiǎoxué desòngjiāngquèràng liángshānhángjiùtóulǐngzuǒbiānzhǔwèishàngzuò,xīndàotóulǐngyòubiānwèishàngzuò ,biǎomiànshàngshìràngxīntóulǐngqiānràngshìxià,shíshàngshìzàijiùtóulǐng huáqīngjiè线xiàn ,yīnwéijiùtóulǐngdōushìgēnsuícháogàiduōniándeshǒuxià,érxīntóulǐngmenjuéduōshùshìsòngjiānglǒngdàoliángshānde,shìsòngjiāngdexīn chǎngyóusòngjiānglǐngde xīnshì cháogàilǐngdǎode lǎo zhījiāndedòuzhēngqiāoqiāodekāile cháogàinéngshídàolesòngjiāngzhèzhǒngānpáiduìgòuchéngdeqiánzàiwēixié,suǒdāngyúnzhūèrrénshàngliángshānhòu,便biànyǒuderàngèrrén zuǒbiānbáishèngshàngshǒuzuòdìng ,zēngjiāzhèbiāndeliàng 

sòngjiāngdàoliángshānhòu,jiùdàideyàoqiújiàngōng,móuqiúzhèngzhìběn sòngjiāngsuīrángōngpíngpíng,dǒngbīng,quègǎnjun1sǎopíngzhùjiāzhuāng,gōngxiàngāotángzhōu,làizhòngwèitóulǐngdefènzhànyōng,jièzhùsānjuàn tiānshū dezhǐdǎo,zuìzhōnghuòshèng zhèliǎngjié,jǐnwéiliángshānzhēngdàole sānniándeliángshí ,wéiliángshānxiōngchūlekǒu è ,使shǐsòngjiānglèilefēngdelínzhènduì páibīngzhèndejīngyàn,使shǐsòngjiāngzàiliángshāndewēiwàngjiànjiàndeguòlecháogài,shēngmíngyuǎn hěnduōjiānghǎohàndōushìsòngjiāngzhīmíngláiliángshānhuǒde,zhèjiù使shǐsòngjiāngdequānshìyuǎnyuǎnchāoguòlecháogài 

  <rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>江</rb><rt>jiāng</rt><rb>传</rb><rt>chuán</rt>:<rb>武</rb><rt>wǔ</rt><rb>功</rb><rt>gōng</rt><rb>极</rb><rt>jí</rt><rb>差</rb><rt>chà</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>宋</rb><rt>sòng</rt><rb>江</rb><rt>jiāng</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>当</rb><rt>dāng</rt><rb>上</rb><rt>shàng</rt><rb>老</rb><rt>lǎo</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>?  

  tóngshísòngjiānghěnzhùshōumǎilóngluòrénxīn,yángxióng shíxiùmíngshàngliángshānhòu,cháogàitīngdàoèrréncéngyǒu tōu   fànghuǒ dehángwéishí,rènwéimen liánlèiděngshòu ,huàileliángshānmíngshēng,便biànyàoshālemen,bèisòngjiānghǎoyánxiàngquàn,jiùxiàlexìngmìng suíhòucháogàigōngcuòdeyángxióng shíxiùpáizàile ànxīng yánglínzhīxià,hòuláisòngjiāngmen  dàolewèilièsānshíèrsānshísānwèizhìde tiāngāngxīng zhīliè wángyīngshìhǎozhī,dànshìshēncáiduǎnxiǎo,hǎozhǎoduìxiàng,zhīhǎowēiyìngqiǎng,jiàndàopiāoliàngrénjiùqiángháng qiúhuān ,jiàndàosānniánggèngshìdèngzhíleshuāngyǎn, shǒuchànjiǎo,qiāng便biànluànle  pínglezhùjiāzhuānghòu,sòngjiāngràngqīnsòngtàigōngrènsānniángwěigànér,bìngsānniángpèigěiwángyīng,jǐnduìxiànlexiānqiándechéngnuò,háiwángyīngchéngle qīn ,guāngèngjìn 

jiànsòngjiāngduìde jiàkōng shēncéngde wēixié ,shēnwéiliángshānzhǔdecháogàixīnfēichángzài,jiāshàngsòngjiāngshíchángguàzàizuǐbiānde zhāoān tóujiàngzhǔ线xiànduìliángshānxiōng,yóushìjun1shīyòngde miànyǐngxiǎng ,使shǐliángshāndezhǎnfāngxiàngbèiledeyuàn,yīncháogàiduìsòngjiāngcóngwànfèngǎnzhúyǎnbiànwéifēichángfǎngǎn,shènzhìshìhènzhī 

miǎnshēngmíng:shàngnèiróngyuánwǎngluò,bǎnquánguīyuánzuòzhěsuǒyǒu,yǒuqīnfànníndeyuánchuàngbǎnquánqǐnggàozhī,menjiāngjìnkuàishānchúxiàngguānnèiróng 

九州娱乐网解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

推荐阅读

本周热门

竹林七贤之一的向秀为何会惹来杀身之祸?
九州娱乐网上最牛也是最窝囊的皇帝 出身无人能比!
秦桧卖国之谜:九州娱乐网上秦桧到底是权臣还是奸臣
王贵怎么死的 九州娱乐网上王贵出卖岳飞是谁指使的?
唐朝九州娱乐网上著名的九位公主:太平公主权倾天下
赵云官职为何不比其他五虎将:甚至不如魏延?
九州娱乐网上最穷酸的皇帝 穿双草鞋上殿办公
博聚网