【内容导读】在战国时期,燕国是个比较弱的国家,可这弱也是相对的,虽然惹不起那些老大哥们,燕国还是比较轻松的搞定了朝鲜,而后在那里设置了官吏,正式统治那块土地。后来秦国灭掉了…

zàizhànguóshí,yànguóshìjiàoruòdeguójiā,zhèruòshìxiàngduìde,suīránxiēlǎomen,yànguóháishìjiàoqīngsōngdegǎodìnglecháoxiān,érhòuzàishèzhìleguān,zhèngshìtǒngzhìkuài 

hòuláiqínguómièdiàoleyànguó,zàibiānshèleliáodōngjun4,cháoxiānjiùchéngwéiliáodōngjun4wàideguójiā dàohàncháodeshíhòu,liáodōngjun4shǔyànwángwǎndepán,hòuláiwǎnzàofǎnpǎolexiōng,deshǒuxiàshòudàoleqiānliánchùliúwáng zhōngyǒujiàowèimǎnderén,leqiānxiǎohuǒbàn,zhíwǎngdōngzǒu,jiùzǒudàolecháoxiānkuài shíhòucháoxiāndezhōngyuánrénháishìshǎode,hěnduōduǒzhànluànyànguórénguóréndōule,wèimǎnjiùmendōuzhōngzàideshǒuxià,ránhòugǎnzǒuleyuánláidecháoxiāntǒngzhìzhě,dāngshànglewáng,háizàiwángxiǎnchéngjiànleguódōu 

wèimǎnzuìdeshíhòu,hàncháozhèngshìhòuzhízhèng,shíhòutiānxiàshìgānggāngāndìngxiàlái,liáodōngjun4detàishǒujiùwèimǎnyuēdìng,ràngwèimǎnzuòwéihàncháodewàichén,kànguǎnliáodōngwàidemán,ràngmenyàodàohàncháoláinàoshì,xiēmándeshǒulǐngyàoshìxiǎngjiànhàncháotiāndehuà,tuōwèimǎnchuánhuà wèimǎnchéngxiézhīhòu,liáodōngtàishǒujiùzhèshìqíngxiàngcháotíngbàogàole,cháotínghěnmǎnzhèzuò 

cónghòu,wèimǎnjiùgèngle,jiùzhàngzhedehàncháodehàoduìlezhōubiāndexiǎoguójiā,yàomemenjiùxiànggòng,yàomejiùdemǎnzhǎo jiùzhèyàng,jìndezhēnfān líntúnzhèxiēguójiādōuguīshùnlewèimǎn,wèimǎndekòngzhìmiànzuìdeshíhòudàoleqiān 

zhèwèimǎndewángwèijiùdàidàiwǎngxiàchuán,děngchuándàosūnyòushǒudeshíhòu,menjiànjiànduìhàncháojiùméiyǒumezūnzhòngle yòuhuìwéihàncháodetáofàngòngchǎngsuǒ,dàncóngláicháobàihàncháohuáng,háiràngzhōubiāndexiǎoguócháobài shìgāizheyòudǎoméi,yīnwéizhèshíhòuā,hàncháodehuángzhèngshìhàn 

<rb>对</rb><rt>duì</rt><rb>于</rb><rt>yú</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>听</rb><rt>tīng</rt><rb>话</rb><rt>huà</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>鲜</rb><rt>xiān</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>王</rb><rt>wáng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>武</rb><rt>wǔ</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>做</rb><rt>zuò</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>?

(

)hànliúchè(gōngyuánqián156nián7yuè14 gōngyuánqián87nián3yuè29),西hànwèihuáng

gōngyuánqián109nián,zhēnduìcháoxiāndeshàngmánxiàzuòfēng,hànpàichū使shǐzhěshèwènyòu,wàngnéngjīngchángláijiànjiànzhǔrén,lìngwàiyàolánguójiāláicháobàihàncháo yòushìwèimǎn,cóngláijiùméiyǒujiànshíguòqiángguójiādehài,shìqiānfāngbǎiwéibiàn,fǎnzhèngjiùshìkěntīnghàncháode 

zuòwéiguó使shǐzhě,shèjiàoméiyǒudàoyīngyǒudezūnzhòng,zàikāicháoxiānláidàojièdeshíhòu,jiùpàiréncháoxiānpàiláisònghuíguódejiāngjun1gěishāle,érhòukuàijiābiāndepǎole 

huídàojīngchénghòu,shèhěndexiànghànbàogào,cháoxiānréndǒngguī,shālemendejiāngjun1 zhèhànjiàoshègòuyǒngměng,fēidànméiyǒuguài,háifēngwéidōuwèi zhīdàohànshìzěnmexiǎngde,shèzhèdōuwèideshàngrèndiǎn,jiùshìzàiliáodōngjun4cháoxiānyuǎndefāng 

tīngshuōchóurénláishēnbiāngōngzuòle,yòushìhuìfàngguòzhèhuìde,jiùdiàoqiǎnzhījīngbīngqiántōu,jiùshādiàoleshè 

zhèhuícháoxiānsuànshìgòngleāizòudeyóule,hànxiàlìng,pàilóuchuánjiāngjun1yánglǐngwànrén,chéngchuánguòhǎibēncháoxiān,zuǒjiāngjun1xúnzhìjun1chūliáodōngjun4,èrréntóngxīngōngcháoxiān 

tīngdàohànjun1yàolái,yòubìngméiyǒutàihài,shàngdiàobīngqiǎnjiāngzhùshǒuzàixiǎnyàowèizhìdàiláo yàoshuōzhèhànjun1shìtàizhēng,xiānshìzuǒjiāngjun1xúnzhìdeshǒuxiàjìngōngbèikuì,érhòulóuchuánjiāngjun1yángdàizheqiānxiāntóuduìyòubèirénjiāhuāle,shènzhìlóuchuánjiāngjun1běnréndōuxiǎnxiēsàngmìng 

tīngdàozhèxiāohòu,hànfēichángshēng,xiànlechén kànláiyǒuxiēshìqíngháinéngguāngyòngā,gāizhèmeduìdàicháoxiān,jiùpài使shǐzhěwèishānmiànjiànyòu,wàngnéngkànqīngxíngshì,zuòchūzhèngquèdexuǎn 

yòushìrén,suīránleliǎngchǎngxiǎoshèngzhàng,zhīdào,shìchènzherénjiāméiyǒufángbèi xiànzàihǎole,zhèshèngzhàngsuànwéiyínglexiētánpànběn,jiùkāishǐzhuāngliánle guì使shǐā,gǎnhànduìkàngā,shìxiǎngtóujiàng,jiùmenèrwèijiāngjun1ráoā jīnhànhuángtóngmentóujiàngle,menyuànguīshùn érhòuyòujiùpàitàihàncháoxièzuì,háidàishàngleqiān,wàijiāxiējun1liáng 

zhèsuànshìjiēhuānle,zhōngjiānyòuchūchàtóule,wéilesòngsòngliáng,cháoxiānpàichūlewànduōrénsuíháng,zhèxiērénànzhàoguàn,suíshēndàishànglebīng zhèwèishānzuǒjiāngjun1jiùjǐngjiàole,menjiùràngcháoxiānrénfàngxià,běnláiyòudetàijiùyuànhàncháo,xiànzàikànhàncháo使shǐzhěyòuzhèyàngdetài,jiàomenshìyǒuyīnmóude,jiùniǔtóuyòuhuíle 

zhèxiàhàngěihuàile,zhènzhīxiàshādiàole使shǐzhěwèishān,érhòuxiàlìnggěizuǒjiāngjun1lóuchuánjiāngjun1,cháoxiāngěixià 

zàihuángdecuīxià,zàiwèishānréntóudezhùshìxià,zuǒjiāngjun1lejīngshén,zuòchōngdàolecháoxiāndedōuchéngwángxiǎnchéngxià,bāowéilewángxiǎnchéngde西běifāng érhòulóuchuánjiāngjun1dewànréndàole,jiùdàirénzhùshǒuzàiwángxiǎnchéngdenán 

yòuxiànzàiméiyǒubiédebànle,zhīhǎoxiàlìngjiānshǒuwángxiǎnchéng,shuāngfāngjiùzhèmejiāngchíleyuè 

<rb>对</rb><rt>duì</rt><rb>于</rb><rt>yú</rt><rb>不</rb><rt>bú</rt><rb>听</rb><rt>tīng</rt><rb>话</rb><rt>huà</rt><rb>的</rb><rt>de</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>鲜</rb><rt>xiān</rt><rb>大</rb><rt>dà</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>王</rb><rt>wáng</rt><rb>朝</rb><rt>cháo</rt><rb>汉</rb><rt>hàn</rt><rb>武</rb><rt>wǔ</rt><rb>帝</rb><rt>dì</rt><rb>是</rb><rt>shì</rt><rb>怎</rb><rt>zěn</rt><rb>么</rb><rt>me</rt><rb>做</rb><rt>zuò</rt><rb>的</rb><rt>de</rt>?

shíshǒuchéngderénjiānáo,gōngchéngderéntàihǎoguò,guògōngchéngdeliǎngwèizhǔshuàixīnqíngbìngxiàngtóng zuǒjiāngjun1shìhàndeàijiāng,zhèsuīránkāishǐshòudàodiǎnxiǎocuòshé,hòuláishìkǎidàochéngxiàde,xiànzàimenjiùděngzhechéngqìnggōng,suǒdefēichángdeměng 

lóuchuánjiāngjun1jiùyàngle,zhèduìshǒujiāozhàn,kāishǐmenjiùchīlekuī,shēnwéizhǔshuàigèngshìliǎndiūguāngle,suǒshìxīnxiǎnggēncháoxiānrén,jìngōngméiyǒume 

chéngwàidegōngměnglièchéng,chéngrénshìxīnzhīmíng,yǒuxiēcháoxiānchénjiùànlóuchuánjiāngjun1liánshàngle,yuēdìnghǎoyàotóujiàng,jiùshìshíjiānháiméiyǒuqiāodìng zhètóuzuǒjiāngjun1qiúshèngxīnqiē,zhíxiǎnglóuchuánjiāngjun1yuēdìngshíjiāndòngzǒnggōng,lóuchuánjiāngjun1yǒudexīn,zhípèi zuǒjiāngjun1yòuxiǎngwènwèncháoxiānrénshìshìkěntóujiàng,cháoxiānrénxīnxiǎngzhǎolóuchuánjiāngjun1, 

mànmàndezuǒjiāngjun1jiùlexīn,rènwéilóuchuánjiāngjun1zhīqiánguòbàizhàng,qiántiānháitīngshuōzàicháoxiānchényǒuwǎnglái,xiànzàicháoxiānrényòuxiǎngtóujiàng,fēishìlóuchuánjiāngjun1xiǎngtóukàocháoxiān 

jiùzàizuǒjiāngjun1cāideshíhòu,hànzhele,pàichūnántàishǒugōngsūnsuíqiánfāngxiédiàoliǎngzhījun1duì,wàngzǎoxiàcháoxiān zuǒjiāngjun1jiàngōngsūnsuí,jiùdejiǎngle,gōngsūnsuízhuó,shìzhèmedàoā,jiùzhāoláilelóuchuánjiāngjun1,érhòuzhuālelái,lóuchuánjiāngjun1deshǒuxiàdōuguīzuǒjiāngjun1tǒnglǐng ránhòuzhèshìqíngbàogàolehàn 

hànzhīdàohòuzhèfèidōuyàozhàle,fàntǒng fèi,jiùxiàlìngshālegōngsūnsuí,ràngzuǒjiāngjun1kuàidiǎnzhànzhēngjiéshù 

suīránshòudàole,zuǒjiāngjun1xiànzàinéngzhǐhuīquánrénle,jiùduìwángxiǎnchéngdòngleměnggōng wángxiǎnchéngyǎnkànjiùyàoshǒuzhùle,zhīqiánlóuchuánjiāngjun1xiéshāngderénméiyǒuletóujiàngduìxiàng,zhīhǎozhòngxīnzhǎodōngjiā,tóujiànglezuǒjiāngjun1 

yòujiùzàijiānchí,yòngjiānchítàijiǔle,yīnwéishǒuxiàhěnkuàijiùxiàlederéntóu,xiànghànjun1tóujiàngle huìwángxiǎnchéngréngránméiyǒubèixià,yīnwéiyòushǒuxiàyǒujiàochéngdechénzàofǎnle,chúlejiānshǒuchéngchíwài,háishāhàitīngdeguānyuán,shíjiàoā,yīnggāishìfēngle 

zuǒjiāngjun1jiùpàiyòudeérgàocháoxiānrén,yàozàizuòwèishēngle,ránhòu,chéngbèirénkǎn,cháoxiānzhèngshìbèihànjun1xià 

cháoxiānjīngshìhàncháodele,hànxiàlìng,zàicháoxiānshèzhìlàng líntún xuánzhēnfānjun4,cónghòu,cháoxiānbàndǎodeběijiùzhèngshìguīhàncháole 

九州娱乐网解密战史风云野史秘闻风云人物文史百科

残酷朱元璋:明孝陵的妃嫔、宫女是怎样殉葬的?

中国古代帝王陵墓制度里,最残忍的就是殉葬。考古专家们在山东益都苏埠屯一个普通小王的墓里,就发现了39具殉葬人骨架或者头骨。...详情>>

俄罗斯刀匠mastervan作品鉴赏

这是一个极其神秘的刀匠,甚至连mastervan也只是他在国外刀匠论坛里的称呼,小冷君在网上查看了很多资料也不知道这位刀匠的具体...详情>>

推荐阅读

本周热门

汉武帝的四位皇后分别是谁 他们之间又有着怎样的故事?
难以直视!实拍女囚临死前十二小时
风水轮流转 岳飞后代卖国求荣 秦桧后裔却精忠报国
清太宗皇太极简介 皇太极的妃子儿子的详细介绍
岳飞手下十大猛将谁排名第一?哪些大将背叛了他
道光皇帝让咸丰当皇帝竟只因为一女人?
刘伯温死的时候藏起来一件宝贝 朱元璋知道后死不瞑目
博聚网